เมนูหลัก

สด382การวิจัยทางการสื่อสารดิจิทัล
Digital Communications Research
สังกัดสารสนเทศและการสื่อสาร, การสื่อสารดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ08:00-12:00IC 106143C50500W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.อุดมลักขณ์ ธรรมปัญญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (เท่านั้น)
  02 พุธ13:00-17:00IC 106143C50419W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.อุดมลักขณ์ ธรรมปัญญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (เท่านั้น)
Course Description
แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางการสื่อสาร ประเภทของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การออกแบบการวิจัย เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานผลการวิจัย และจริยธรรมของนักวิจัย

Concept of communication research, types of research, research methodology, research design, data collection techniques, data analysis, writing of research report, ethics for researchers.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47