เมนูหลัก

สด314กราฟิกสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
Infographic for Communications
สังกัดสารสนเทศและการสื่อสาร, การสื่อสารดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: สด282 หรือ
สด282
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-12:00IC 106143C51510W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์วิชญา โคตรฐิติธรรม
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (เท่านั้น)
  02 อังคาร08:00-12:00IC 106143C50248W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์วิชญา โคตรฐิติธรรม
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ประเภท4ปี เทียบเข้าเรียน(เท่านั้น)
Course Description
เข้าใจกระบวนการ เทคนิคการคิดวิเคราะห์ และสรุปข้อมูลที่ซับซ้อนทั้งทางด้านวิชาการ วัฒนธรรม สังคม ข้อมูลสถิติ หรือข้อมูลในชีวิตประจำวัน พร้อมนำเสนอบรรยายเล่าเรื่องด้วยภาพ กราฟ ไดอะแกรม การผสมผสานเทคนิคด้านการออกแบบกราฟิกในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อภาพเคลื่อนไหว
เพื่อสร้างกราฟิกสารสนเทศที่เข้าใจง่าย สามารถดึงดูดความสนใจ และ มีประสิทธิภาพ
Understand process, techniques, analyst ,and summary complex information including education information , culture information , social information , statistics and life style by using Image , vector, graph, diagram, apply technique of graphic design in static
printing media and animation media . Skills of designing clear, accurate, complete and interesting infographic .
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47