เมนูหลัก

สด201การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร
Digital Photography for Communications
สังกัดสารสนเทศและการสื่อสาร, การสื่อสารดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-17:00143C50428W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: นายสมพร เกตุตะคุ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (เท่านั้น)
  02 อังคาร13:00-17:00143C50491W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: นายสมพร เกตุตะคุ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (เท่านั้น)
  03 พฤหัสบดี13:00-17:00143C50446W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: นายสมพร เกตุตะคุ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (เท่านั้น)
Course Description
หลักการสื่อสารผ่านภาษาภาพ วิธีการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัลในรูปแบบต่าง ๆ การจัด วางองค์ประกอบภาพ บรรยากาศ และอารมณ์ของภาพถ่าย การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ที่ช่วยในการปรับแต่งภาพ เช่น แสง เงา ความคมชัด ตลอดจนการแก้ไขภาพถ่ายชนิดต่าง ๆ การ คัดเลือกภาพที่ทรงพลังส าหรับสื่อดิจิทัล รวมถึงจริยธรรมของการถ่ายภาพและตกแต่งภาพ

The Principle of communication by using visual language; methods on how to take a photograph by using digital cameras; composition of picture, atmosphere, and mood; use of computer software to edit images such as light, shadow or sharpening tools. Modification of images and selection of photography to use in digital media with the code of conduct of photography and image editing.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47