เมนูหลัก

10700101สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน
Modern World in Daily Life
สังกัดศิลปศาสตร์, ส่วนกลาง(คณะศิลปศาสตร์)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-09:30ศร201_1125C1281262W    
  ศุกร์08:00-09:30ศร201_1125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์นิรันดร์รักษ์ ปาทาน
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 31 ต.ค. 2565 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร304
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์อมรเลิศ พันธ์วัตร์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล ถิรบุญยานนท์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.นิทัศน์ บุญไพศาลสถิต อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
หมายเหตุ: ผสมผสาน Hybrid โดยนักศึกษาเข้าห้องเรียน 1 ครั้งต่อสัปดาห์
  02 อังคาร08:00-09:30ศร403125C1101091W    
  ศุกร์08:00-09:30ศร403125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสพิน โตธิรกุล
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 31 ต.ค. 2565 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร403
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ปาริฉัตร พิมล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
รองศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง พงษ์เจริญกิต อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์วัชรียา บำรุงคีรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
หมายเหตุ: ผสมผสาน Hybrid โดยนักศึกษาเข้าห้องเรียน 1 ครั้งต่อสัปดาห์
  03 อังคาร08:00-09:30ศร204125C1101100W    
  ศุกร์08:00-09:30ศร204125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ฤทัยลักษมี กิจบุญชู
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 31 ต.ค. 2565 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2507/1
31 ต.ค. 2565 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2507/2
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์วารุณี ผ่องแผ้ว อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.วรรณภา พิพัฒน์ธนวงศ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เนียมทรัพย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ หวังเจริญ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
หมายเหตุ: ผสมผสาน Hybrid โดยนักศึกษาเข้าห้องเรียน 1 ครั้งต่อสัปดาห์
  04 จันทร์11:00-12:3080-402147C81783W    
  พฤหัสบดี11:00-12:3080-402147C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ฤทัยลักษมี กิจบุญชู
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 31 ต.ค. 2565 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร306
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร มณีชูเกตุ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
รองศาสตราจารย์บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
หมายเหตุ: ผสมผสาน Hybrid โดยนักศึกษาเข้าห้องเรียน 1 ครั้งต่อสัปดาห์
  05 จันทร์11:00-12:3080-501147C81792W    
  พฤหัสบดี11:00-12:3080-501147C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์พสุนิต สารมาศ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 31 ต.ค. 2565 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร401
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์สุรชัย ศรีนรจันทร์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีกาญจนา คล้ายเรือง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
หมายเหตุ: ผสมผสาน Hybrid โดยนักศึกษาเข้าห้องเรียน 1 ครั้งต่อสัปดาห์
  06 อังคาร09:30-11:00ศร403125C1011001W    
  ศุกร์09:30-11:00ศร403125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสพิน โตธิรกุล
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 31 ต.ค. 2565 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 140 ห้อง EC302
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ทากายูกิ คากิซากิ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา แดงปรก อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ เขื่อนแก้ว อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
หมายเหตุ: ผสมผสาน Hybrid โดยนักศึกษาเข้าห้องเรียน 1 ครั้งต่อสัปดาห์
  07 อังคาร09:30-11:00BA 403107C81810W    
  ศุกร์09:30-11:00BA 403107C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ฤทัยลักษมี กิจบุญชู
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 31 ต.ค. 2565 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 126 ห้อง PT118
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ ฉั่วตระกูล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
หมายเหตุ: ผสมผสาน Hybrid โดยนักศึกษาเข้าห้องเรียน 1 ครั้งต่อสัปดาห์
  08 อังคาร11:00-12:30ศร304125C83812W    
  ศุกร์11:00-12:30ศร304125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์นิรันดร์รักษ์ ปาทาน
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 31 ต.ค. 2565 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-401
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ฤทัยลักษมี กิจบุญชู อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
รองศาสตราจารย์พัฒนพงศ์ เทียนชัย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
หมายเหตุ: ผสมผสาน Hybrid โดยนักศึกษาเข้าห้องเรียน 1 ครั้งต่อสัปดาห์
  09 อังคาร09:30-11:00ศร304125C80800W    
  ศุกร์09:30-11:00ศร304125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์พสุนิต สารมาศ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 31 ต.ค. 2565 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร302
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์พสุนิต สารมาศ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กระสินธุ์ หังสพฤกษ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
หมายเหตุ: ผสมผสาน Hybrid โดยนักศึกษาเข้าห้องเรียน 1 ครั้งต่อสัปดาห์
  10 อังคาร09:30-11:00วิทย์ 1108105C1201200W    
  ศุกร์09:30-11:00วิทย์ 1108105C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์นิรันดร์รักษ์ ปาทาน
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 31 ต.ค. 2565 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 102 ห้อง สังคม 106
31 ต.ค. 2565 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2105
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oอาจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์วันวิสา เสาร์ใจ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
หมายเหตุ: ผสมผสาน Hybrid โดยนักศึกษาเข้าห้องเรียน 1 ครั้งต่อสัปดาห์
  11 จันทร์11:00-12:3080-401147C82802W    
  พฤหัสบดี11:00-12:3080-401147C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสพิน โตธิรกุล
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 31 ต.ค. 2565 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-408
31 ต.ค. 2565 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-409
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oผู้ช่วยศาสตราจารย์โสพิน โตธิรกุล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์นิรันดร์รักษ์ ปาทาน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร แสงศรีจันทร์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Oอาจารย์ ดร.มยุรา ศรีกัลยานุกูล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
หมายเหตุ: ผสมผสาน Hybrid โดยนักศึกษาเข้าห้องเรียน 1 ครั้งต่อสัปดาห์
Course Description
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในโลกสมัยใหม่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์ในด้านต่างๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และด้านอื่นๆ การใช้ชีวิตอย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนำไปสู่การปรับตัวในโลกสมัยใหม่

Exploration of major change in the modern societies around the world that affect the way people live economic, social, cultural and political; review of how people respond, resist or adjust to keep face with those social changes in order to live their life

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47