เมนูหลัก

10700108อาหารกับสังคม
Food and Society
สังกัดศิลปศาสตร์, ส่วนกลาง(คณะศิลปศาสตร์)
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-10:00ศร201_1125C1005050W    
  ศุกร์08:00-10:00ศร201_1125L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ รักชาติ
สอบกลางภาค: 19 ม.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 16 มี.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  02 จันทร์10:00-12:0080-301147C000W   CLOSED 
  พฤหัสบดี10:00-12:0080-301147L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  03 อังคาร10:00-12:00ศร201_1125C1001000W    
  ศุกร์10:00-12:00ศร201_1125L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ รักชาติ
สอบกลางภาค: 19 ม.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 16 มี.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
ศึกษาความหมายของอาหาร ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับอาหาร อิทธิพลของตลาดกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ความเชื่อมโยงของอาหารกับวัฒนธรรม พิธีกรรมและความเชื่อของมนุษย์ การเคลื่อนที่ของอาหารจากแหล่งผลิตไปสู่ผู้บริโภค ความสัมพันธ์เชิงอำนาจของผู้ปฏิบัติการหลากหลายกลุ่มในห่วงโซ่อาหาร พลวัตของวัฒนธรรมอาหาร รวมถึงผลกระทบของอาหารที่มีต่อสังคม

Studying the definition of food; the relation of human and food; the roles and influences of local market to culture; the connecting of food, culture, ritual, and belief; the movement of food from production sector to consumer; the power relations of multiple actors in the food chain; the dynamics of food culture, including the effects of food to societ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47