เมนูหลัก

10800114ความฉลาดทางดิจิทัล
Digital Intelligence Quotient
สังกัดสารสนเทศและการสื่อสาร, ส่วนกลาง(คณะสารสนเทศฯ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-09:3080-401147C1000100W   CLOSED 
  พฤหัสบดี08:00-09:3080-401147C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์วิชญา โคตรฐิติธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  02 จันทร์11:00-12:3080-201147C1000100W   CLOSED 
  พฤหัสบดี11:00-12:3080-201147C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์วิชญา โคตรฐิติธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  03 จันทร์13:00-14:3080-402147C1000100W   CLOSED 
  พฤหัสบดี13:00-14:3080-402147C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล
อาจารย์วิชญา โคตรฐิติธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  04 จันทร์14:30-16:0080-301147C1000100W   CLOSED 
  พฤหัสบดี14:30-16:0080-301147C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล
อาจารย์วิชญา โคตรฐิติธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  05 จันทร์16:00-17:3080-301147C000W   CLOSED 
  พฤหัสบดี16:00-17:3080-301147C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
ความสําคัญ แนวคิดและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะความฉลาดทางดิจิทัล ได้แก่ทักษะในการรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเอง (Digital Citizen Identity) ทักษะการคิดวิเคราะห์มีวิจารณญาณที่ดี (Critical Thinking) ทักษะในการรักษาข้อมูลส่วนตัว (Privacy Management) ทักษะในการจัดสรรเวลาหน้าจอ (Screen Time Management) ทักษะในการบริหารจัดการข้อมูลที่ผู้ใช้งานมีการทิ้งไว้บนโลกออนไลน์ (Digital Footprints)

Importance, concepts and practices regarding digital intelligence skills such as digital citizen identity, critical thinking, privacy management, screen time management, digital footprints, cyberbullying management, digital empathy, and ability to analyze, integrate skills, create information and using media digital tools or technology to solve problems or find solutions to society

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47