เมนูหลัก

10300404การตัดสินใจในชีวิตประจำวัน
Decision in Daily Life
สังกัดวิทยาศาสตร์, สถิติและการจัดการสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์11:00-12:30วิทย์ 2507/1105C75687W    
  พฤหัสบดี11:00-12:30วิทย์ 2507/1105C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย ชัยอาภร
สอบกลางภาค: 28 ส.ค. 2566 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร201_1
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย ชัยอาภร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ รังควัต อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 25 ต.ค. 2566 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร201_1
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย ชัยอาภร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
หมายเหตุ: สาขาบัญชีปีที่2
  02 จันทร์08:00-09:30วิทย์ 1108105C806515W    
  พฤหัสบดี08:00-09:30วิทย์ 1108105C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย ชัยอาภร
สอบกลางภาค: 28 ส.ค. 2566 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2105
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.มยุรา ศรีกัลยานุกูล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ ลีธนัชอุดม อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 25 ต.ค. 2566 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2105
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทุเรียน ทาเจริญ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
หมายเหตุ: สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่1 ลำดับที่ 1-65
  03 จันทร์15:00-16:30วิทย์ 2507/1105C75705W    
  พฤหัสบดี15:00-16:30วิทย์ 2507/1105C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์
สอบกลางภาค: 28 ส.ค. 2566 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-201
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ศริญณา มาปลูก อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.ศรัญญา สุวรรณอังกูร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 25 ต.ค. 2566 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-201
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ ตาลดี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศาชล ลีรัตนากร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
หมายเหตุ: สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่1 ลำดับที่ 66-131
  04 อังคาร13:00-14:303102141C806020W    
  ศุกร์13:00-14:303102141C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์
สอบกลางภาค: 28 ส.ค. 2566 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-201
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ศริญณา มาปลูก อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.ศรัญญา สุวรรณอังกูร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 25 ต.ค. 2566 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-201
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ ตาลดี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศาชล ลีรัตนากร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
หมายเหตุ: สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่1 66-97
  05 อังคาร08:00-09:30วิทย์ 1108105C806515W    
  ศุกร์08:00-09:30วิทย์ 1108105C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์
สอบกลางภาค: 28 ส.ค. 2566 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 1108
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ลาน้ำเที่ยง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรลดา กันทาดี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 25 ต.ค. 2566 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 1108
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรลักษมณ์ สิงห์ทอง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
หมายเหตุ: สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่1 ลำดับที่1-65
  06 จันทร์11:00-12:303103141C75750W    
  พฤหัสบดี11:00-12:303103141C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์
สอบกลางภาค: 28 ส.ค. 2566 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 108 ห้อง SE(ดินปุ๋ย) 202
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 25 ต.ค. 2566 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 108 ห้อง SE(ดินปุ๋ย) 202
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา แกล้วกล้า อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสรา กิจเจริญ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
หมายเหตุ: สาขาบัญชีปีที่2
Course Description
ความหมายของการตัดสินใจ กระบวนการตัดสินใจ ข้อมูลและสารสนเทศ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การตัดสินใจภายใต้ความแน่นอน การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

Definition of decision, decision process, data and information, basic data analysis, decision making under certainty, decision making under risk, decision making under uncertainty, information for decision.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47