เมนูหลัก

10300405การคำนวณทางธุรกิจและการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่
Business and Investment Calculations for Modern Entrepreneurs
สังกัดวิทยาศาสตร์, ส่วนกลาง(คณะวิทย์)
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-15:00ศร304125C1801800W    
  พฤหัสบดี13:00-15:00ห้องคอม B125L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลเทพ มีคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรวรรณ พัชรประกิติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรลักษมณ์ สิงห์ทอง
อาจารย์ ดร.พิกุล ศรีดารัตน์
สอบกลางภาค: 1 ก.ย. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 31 ต.ค. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สาขาการจัดการ 4 ปี ลำดับที่ 195-291
  02 อังคาร13:00-15:00ศร304125C806416W    
  ศุกร์13:00-15:00ห้องคอม B125L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรลักษมณ์ สิงห์ทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรวรรณ พัชรประกิติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลเทพ มีคำ
อาจารย์ ดร.พิกุล ศรีดารัตน์
สอบกลางภาค: 1 ก.ย. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 31 ต.ค. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  03 อังคาร15:00-17:0080-201147C1741704W    
  ศุกร์15:00-17:00ห้องคอม B125L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.พิกุล ศรีดารัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรลักษมณ์ สิงห์ทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรวรรณ พัชรประกิติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลเทพ มีคำ
สอบกลางภาค: 1 ก.ย. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 31 ต.ค. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สาขาการจัดการ 4 ปี ลำดับที่ 098-194
  04 อังคาร08:00-10:00ศร205125L802852W    
  ศุกร์08:00-10:00วิทย์ 2105105C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรวรรณ พัชรประกิติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรลักษมณ์ สิงห์ทอง
อาจารย์ ดร.พิกุล ศรีดารัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลเทพ มีคำ
สอบกลางภาค: 1 ก.ย. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 31 ต.ค. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
ผู้คุมสอบปลายภาค:
ปริญญาตรี สมทบ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 30246W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.พิกุล ศรีดารัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลเทพ มีคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรวรรณ พัชรประกิติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรลักษมณ์ สิงห์ทอง
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: (เฉพาะนักศึกษา ทุนสวก.)
 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-15:00N207:811811C1064W    
  ศุกร์13:00-15:00N207:811811C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์กรรณิการ์ มอญแก้ว
อาจารย์ ดร.รัชนีวรรณ คำตัน
อาจารย์ ดร.วิลาสินี บุญธรรม
สำรองให้:เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร ชั้นปี 110-6-4
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 25 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 105 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์กรรณิการ์ มอญแก้ว อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
หมายเหตุ: ทช
  02 เสาร์08:00-12:00TBA(แพร่)TBAC11110W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์กรรณิการ์ มอญแก้ว
อาจารย์ ดร.วิลาสินี บุญธรรม
อาจารย์ ดร.รัชนีวรรณ คำตัน
สำรองให้:หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ชั้นปี 110-10-0
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 30 ต.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 207 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์กรรณิการ์ มอญแก้ว อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
หมายเหตุ: 2บช
Course Description
ความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ การคำนวณอัตราดอกเบี้ย การคำนวณภาษี มูลค่าของเงินและเงินงวด การคำนวณสินเชื่อ การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน ค่าเสื่อมราคา แหล่งเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจและการลงทุน การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปช่วยในการคำนวณ กรณีศึกษาและการประยุกต์ใช้ แก้ปัญหาทางธุรกิจและการลงทุนของผู้ประกอบการ

Basic knowledge for modern entrepreneurs; interest rate calculation; tax calculation; value of money and annuity; loan calculation, break-even point analysis; return and investment risk; depreciation; information technology for business and investment resources; using Package Software helps to calculate. Case studies and application of business solutions and entrepreneurial investment

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47