เมนูหลัก

10400407ทักษะดิจิทัลในศตวรรษที่ 21
Digital Skills in 21st Century
สังกัดวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร, ส่วนกลาง(คณะวิศวฯ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร11:00-12:30ศร201_1125C2202200W    
  ศุกร์11:00-12:30ศร201_1125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ภานาถ แสงเจริญรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวโรฒ บุญราศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดริญญา มูลชัย
อาจารย์ ดร.วรวรรณ เพชรอุไร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิไลวรรณ พรประสิทธิ์
อาจารย์มุกริน หนูคง
สอบกลางภาค: 2 ก.ย. 2565 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-301
2 ก.ย. 2565 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2507/1
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์มุกริน หนูคง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิไลวรรณ พรประสิทธิ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์อรรถวิท ชังคมานนท์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.วรรณวิมล นาดี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.กิติศักดิ์ โอสถานันต์กุล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  02 อังคาร13:00-14:3080-201147C2202200W    
  ศุกร์13:00-14:3080-201147C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ภานาถ แสงเจริญรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวโรฒ บุญราศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดริญญา มูลชัย
อาจารย์ ดร.วรวรรณ เพชรอุไร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิไลวรรณ พรประสิทธิ์
อาจารย์มุกริน หนูคง
สอบกลางภาค: 2 ก.ย. 2565 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร303
2 ก.ย. 2565 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 142 ห้อง สิงห์พลิน
2 ก.ย. 2565 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร302
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวโรฒ บุญราศรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดริญญา มูลชัย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.วรวรรณ เพชรอุไร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิตา ชากฤษณ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย ยมเกิด อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.เจตฑถ์ ดวงสงค์ถ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กรรเชียง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
แฟลทฟอร์มการเรียนรู้ล่าสุด ทักษะดิจิทัลสำหรับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพสำนักงานในที่ทำงาน โซเชียลมีเดียและเครื่องมือที่ทันสมัยสำหรับธุรกิจออนไลน์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น โดรน หุ่นยนต์ ความจริงเสมือน และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในศตวรรษที่ 21 ความปลอดภัยทางไซเบอร์และการป้องกันข้อมูล การรู้เท่าทันดิจิทัลทางสังคมในการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย

Latest online learning platforms. Digital skills for office productivity tools in workplace. Social media and modern tools for online business. Modern technologies including drones, robots, virtual reality, and Artificial Intelligence (AI) in the 21st century. Cybersecurity and data protection. Socialized digital literacy in social media communication.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47