เมนูหลัก

10300410ความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์สำหรับโลกสมัยใหม่
Scientific Literacy for the Modern World
สังกัดวิทยาศาสตร์, ส่วนกลาง(คณะวิทย์)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-09:30ศร304125C15012327W    
  พฤหัสบดี08:00-09:30ศร304125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ คงธรรม
สอบกลางภาค: 1 ก.ย. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร401
1 ก.ย. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-507
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ คงธรรม อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทุเรียน ทาเจริญ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล จรัสสัมฤทธิ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  02 จันทร์11:00-12:30ศร304125C15012525W    
  พฤหัสบดี11:00-12:30ศร304125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ คงธรรม
สอบกลางภาค: 1 ก.ย. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร302
1 ก.ย. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-410
ผู้คุมสอบกลางภาค: ศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรี เหมสันต์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณา สัมมานิธิ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  03 อังคาร11:00-12:30วิทย์ 1108105C1500150W   CLOSED 
  ศุกร์11:00-12:30วิทย์ 1108105C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  04 จันทร์13:00-14:3080-301147C1500150W   CLOSED 
  พฤหัสบดี13:00-14:3080-301147L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  05 อังคาร13:00-14:303102141C1500150W   CLOSED 
  ศุกร์13:00-14:303102141C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
การวิจารณ์สารสนเทศเชิงปริมาณทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิธีการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ศักยภาพและข้อจำกัดของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การให้เหตุผลทางสถิติเพื่ออธิบายและแปรผลข้อมูล และการประยุกต์ใช้ทักษะการให้เหตุผลเชิงวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กับประเด็นเหตุการณ์สำคัญในโลกปัจจุบัน

Critique quantitative scientific and technological information, Scientific and Mathematical methods, Potential and limitations of science and technology, Statistical reasoning to describe and interpret data presented in daily life, and Applying critical mathematical and scientific reasoning skills through the issues drawn from the real world and current events.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47