เมนูหลัก

10700302การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai Language for Communication
สังกัดศิลปศาสตร์, ส่วนกลาง(คณะศิลปศาสตร์)
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2565 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร17:00-19:00TBA(แพร่)TBAC1091W    
  ศุกร์17:00-19:00TBA(แพร่)TBAL      
  อังคาร19:00-21:00TBA(แพร่)TBAC      
  ศุกร์19:00-21:00TBA(แพร่)TBAL      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ทิพารัตน์ สหตรงจิตร
อาจารย์ ดร.อัญชลี รัตนธรรม
สำรองให้:บัญชีบัณฑิต ชั้นปี 110-9-1
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 9 มิ.ย. 2566 เวลา 17:00 - 20:00 อาคาร TBA ห้อง TBA(แพร่)
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับบช2ปี
Course Description
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ การประยุกต์ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันผ่านสื่อสมัยใหม่อย่างมีวิจารณญาณ

Practice listening, speaking, reading and writing skills and using Thai language for creative communication. Apply Thai language in daily life through new media with critical thinking.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47