เมนูหลัก

10700307ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับศตวรรษที่ 21
English Skill for 21st Century
สังกัดศิลปศาสตร์, ส่วนกลาง(คณะศิลปศาสตร์)
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง: 10700309, 10203451, 10700309, 10700310, 10700311, 10700312, 10700313, 10700314, 10700315, 10700316, 10700317, 10700318, 10700319, 10700320, 10700321, 10700322, 11204301, 11210271, 11210272, 11210373, 11210374, 11210475, 11210476
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-10:0080-201147C45423W    
  พฤหัสบดี08:00-10:00TBA(วิทย์)105L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์อนงค์กร เทรล
อาจารย์ ดร.นิทัศน์ บุญไพศาลสถิตย์
อาจารย์สิริกัญญา สงวนพงษ์
อาจารย์สุนันทา อินคำเชื้อ
สอบกลางภาค: 1 ก.ย. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสูงขึ้น ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวันในศตวรรษที่ 21 เน้นคำศัพท์ ไวยากรณ์ การฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน โดยมีเนื้อหาที่พื้นฐานมาจากภาษาอังกฤษสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวันในศตวรรษที่ 21

English for communicative purposes on higher level; English skill for 21st Century in everyday life focusing on vocabulary, grammar, listening, speaking, reading and writing; based on English for 21st Century content.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47