เมนูหลัก

10901119การแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงสมัยใหม่
Modern Fishery Product Processing
สังกัดเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์10:00-12:00FT 1302106C30030W    
  ศุกร์13:00-16:00FT 1302106L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ดร.ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย
อาจารย์นงพงา แสงเจริญ
อาจารย์ ดร.วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ นศ.ทุกสาขา
Course Description
เทคโนโลยีใหม่และทันสมัยในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง ประกอบด้วย การใช้ความดันสูง การแปรรูปโดยใช้ความร้อนและไม่ใช้ความร้อน การให้ความร้อนแบบโอห์มมิค การบรรจุภายใต้สภาพดัดแปลงบบรรยากาศ การใช้เทคโนโลยีเฮอเดิล การประยุกต์ใช้เอนไซม์ การถนอมอาหารด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ บรรจุภัณฑ์แนวใหม่ การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ และการศึกษาดูงานนอกสถานที่

Advanced and novel fishery product processing technologies; high pressure processing, thermal and non-thermal processing, Ohmic heating, modified atmosphere packaging, hurdle technology, application of enzymes, bio preservation, active and intelligent packaging, shelf life evaluation, and field trip.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47