เมนูหลัก

10902332การจัดการสินค้าประมงสำหรับธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก
Aquatic Animal Product Management for Wholesale and Retail Business
สังกัดเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ08:00-10:00FT 1302106C30300W    
  พุธ10:00-13:00FT 1302106L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์นงพงา แสงเจริญ
ดร.ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ นศ.ทุกสาขา
Course Description
ความเข้าใจในเรื่ององค์ประกอบของสัตว์น้ำ การเปลี่ยนแปลงของสัตว์น้ำหลังการจับ ความสดและการตรวจวัด การเสื่อมคุณภาพของสัตว์น้ำสด นำมาใช้ในการดูแลสัตว์น้ำหลังการจับ การปฏิบัติที่ดี การขนส่งและโลจิสติกส์ การรักษาความสดของสัตว์น้ำ เพื่อให้สินค้ายังคงมีคุณภาพที่ดีจนถึงผู้แปรรูปและผู้บริโภค รวมทั้งข้อปฏิบัติสำหรับธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก และผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกสินค้าประมง และฝึกปฏิบัติในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Understanding of chemical composition of fish, changes of aquatic animals after harvesting, the freshness, and measurement, fresh fish quality deterioration, used to handling post-harvest fish, good practices, transportation, and logistics, fish freshness preservation to remain fish quality to processors and consumers. Regulations for wholesale-retail business, and fish import-export operators, practices on the relevant content of the course.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47