เมนูหลัก

10305100คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
Foundation of Mathematics
สังกัดวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:10305281, 11214212
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-09:30วิทย์ 2507/2105C806713W    
  ศุกร์08:00-09:30วิทย์ 2507/2105C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์พัฒนพงศ์ เทียนชัย
สอบกลางภาค: 31 ส.ค. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 147 ห้อง 80-301
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  02 จันทร์11:00-12:30ศร201_1125C806614W    
  พฤหัสบดี11:00-12:30ศร201_1125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรลักษมณ์ สิงห์ทอง
สอบกลางภาค: 31 ส.ค. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 147 ห้อง 80-301
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  03 จันทร์14:30-16:00วิทย์ 2507/2105C80791W    
  พฤหัสบดี14:30-16:00วิทย์ 2507/2105C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์พัฒนพงศ์ เทียนชัย
สอบกลางภาค: 31 ส.ค. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 125 ห้อง ศร401
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
 แพร่
  01 อังคาร08:00-09:30N107:811811C1064W    
  ศุกร์08:00-09:30N107:811811C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.คนิติน สมานมิตร
สำรองให้:หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร ชั้นปี 16-6-0
สอบกลางภาค: 1 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 102 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.คนิติน สมานมิตร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 31 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 114 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
เซต ตรรกศาสตร์ ระบบจำนวนจริง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์และการประยุกต์ การอินทิเกรตและการประยุกต์

Set, logic, real number system, relations and functions, limits and continuity of functions, derivative and its applications, integration and its applications.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47