เมนูหลัก

11207102การบัญชีขั้นกลาง 1
Intermediate Accounting 1
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, บัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 11207101
รายวิชาต่อเนื่อง:11207202, 11207301, 11207322, 11207401, 11207402
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์15:00-16:30N108:811811C330W    
  พฤหัสบดี15:00-16:30N108:811811C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ธีราพัฒน์ จักรเงิน
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 17 มี.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 103 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์กรรณิการ์ มอญแก้ว อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
  02 เสาร์09:00-12:00TBA(แพร่)TBAC11101W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ธีราพัฒน์ จักรเงิน
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 17 มี.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 103 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์กรรณิการ์ มอญแก้ว อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Course Description
หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ การจำแนกประเภทสินทรัพย์ การรับรู้และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ การตีราคา การจัดแบ่งส่วนสินทรัพย์เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี การด้อยค่าของสินทรัพย์ การแสดงรายการสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินและเปิดเผยข้อมูล

Accounting principles and accounting methods of assets, classification of assets, recognition, and valuation of assets, capitalization and amortization, impairment of assets, reporting assets in the statement of financial position, and disclosure.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47