เมนูหลัก

11207201การบัญชีขั้นกลาง 2
Intermediate Accounting 2
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, บัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 11207101
รายวิชาต่อเนื่อง:11207202, 11207301, 11207322, 11207401, 11207402
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์17:00-20:00TBA(แพร่)TBAC11101W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์สรียา ทรัพย์ศิริ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 16 มี.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 117 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กันบุตร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Course Description
หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับส่วนของเจ้าของและหนี้สิน การจำแนกประเภทหนี้สิน การรับรู้และการวัดมูลค่าหนี้สิน การแสดงรายการหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินและการเปิดเผยข้อมูล และนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด การบัญชีเกี่ยวกับการจัดตั้งกิจการ การดำเนินงาน การแบ่งผลกำไรขาดทุน การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ การเลิกกิจการและการชำระบัญชี และงบกระแสเงินสด

Accounting principles and accounting methods of liabilities and owners’ equity; classification of liabilities; recognition and valuation of liabilities; reporting liabilities in the statement of financial position and disclosure; debt restructuring; employee pensions; accounting policies; changes in accounting estimates and errors; accounting for company establishment and distribution of profits; change in equity; partnerships, companies, listed companies’ liquidation; reporting owners ‘equity in the statement of financial position, and statement of cash flow.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47