เมนูหลัก

11207202การบัญชีขั้นสูง 1
Advance Accounting 1
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, บัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 11207102 และ 11207201
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2565 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์17:00-20:00TBA(แพร่)TBAC1091W    
  พฤหัสบดี17:00-20:00TBA(แพร่)TBAC      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์สรียา ทรัพย์ศิริ
สำรองให้:บัญชีบัณฑิต ชั้นปี 110-9-1
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 8 มิ.ย. 2566 เวลา 17:00 - 20:00 อาคาร TBA ห้อง TBA(แพร่)
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ บช2ปี
Course Description
หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ของธุรกิจประเภทต่าง ๆ การบัญชีสำหรับธุรกิจการฝากขาย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สัญญาเช่า การบัญชีเกี่ยวกับสำนักงานใหญ่และสาขา และการบัญชีเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์

Accounting principles and accounting methods of revenue recognition; accounting for consignments; construction contracts; investment properties; investment properties; leasing; head office and branch accounting, and accounting for derivatives.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47