เมนูหลัก

11207241การภาษีอากร
Taxation
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, บัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:11207341
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์17:00-20:00TBA(แพร่)TBAC11101W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ธีราพัฒน์ จักรเงิน
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 16 มี.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 115 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์สรียา ทรัพย์ศิริ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Course Description
ศึกษาแนวคิดและหลักการของภาษีอากร หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการคำนวณภาษีอากรการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ และภาษีอากรที่จัดเก็บตามกฎหมายอื่น

This course introduces learners to concepts and principles of taxation, rules, methods, and conditions of tax calculations, collections in accordance with the Revenue Code, i. e. personal income tax, corporate income tax, withholding tax, value added tax, specific business tax, stamp duties and other related taxes.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47