เมนูหลัก

11207401การบัญชีเฉพาะกิจการ
Specialized Accounting
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, บัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 11207102 และ 11207201
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2565 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ17:00-20:00TBA(แพร่)TBAC1091W    
  เสาร์17:00-20:00TBA(แพร่)TBAC      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ธีราพัฒน์ จักรเงิน
สำรองให้:บัญชีบัณฑิต ชั้นปี 110-9-1
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 7 มิ.ย. 2566 เวลา 17:00 - 20:00 อาคาร TBA ห้อง TBA(แพร่)
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ บช2ปี
Course Description
ลักษณะการดำเนินงานเฉพาะกิจการ การบัญชีและการควบคุมภายในเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้และค่าใช้จ่าย การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและการแสดงฐานะทางการเงินของกิจการนั้น ๆ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ธนาคาร สถาบันการเงิน โรงพยาบาล โรงแรม ธุรกิจการเกษตรกรรม ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Specialized business operations; accounting procedures and internal control for assets, liabilities, equity, revenue, and expense; statement of income and statement of financial position for special businesses, comprise of public enterprise, banks, financial institutes, hospitals, hotels, agricultural businesses, small and medium -sized businesses.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47