เมนูหลัก

11503100คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน
Mathematical for Energy Conservation Engineering
สังกัดวิทยาลัยพลังงานทดแทน, วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน
หน่วยกิต2 (2-0-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ08:00-10:003102141C1211201W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.พิลาศลักษณ์ ศรแก้ว
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ราชกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ นศ.(วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ปี 1
Course Description
พื้นที่ผิวและปริมาตร เรขาคณิตวิเคราะห์ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สมการพหุนาม อสมการพหุนาม ลิมิต และความต่อเนื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน ปริพันธ์ของฟังก์ชัน แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และสถิติสำหรับระบบทางพลังงาน

Surface area and volume calculation, analytic geometry, Linear Equation of One Variable, polynomial equations, polynomial inequality, Limit and continuity of functions, derivatives of functions and application, integral of functions and application, mathematical model, and statistics for energy system

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47