เมนูหลัก

20119541การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำหรับระบบการเกษตรแม่นยำ
Applications of Precision Farming
สังกัดผลิตกรรมการเกษตร, สหวิทยาการเกษตร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาโท ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร12:00-14:00E 101104C220W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
หลักการ โครงสร้างและองค์ประกอบของระบบการเกษตรแม่นยำ เทคโนโลยีระบบการระบุพิกัดตำแหน่งและการประยุกต์ใช้งาน การวัดและอุปกรณ์การวัดสำหรับงานทางด้านระบบการเกษตรแม่นยำ การประยุกต์ใช้ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และระบบควบคุมระยะไกลสำหรับการบริหารจัดการฟาร์มเกษตรด้วยระบบการเกษตรแม่นยำ

Fundamental principles and complement of precision agriculture system, Application of positioning identification technology, measurement and instrument for the precision agriculture system, application of the Geographic Information System (GIS) and application of the remote sensor for the precision farm management.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47