เมนูหลัก

11001002เลขะนิเทศ
Graphic Communication
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม, เทคโนโลยีภูมิทัศน์
หน่วยกิต3 (1-6-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:11003001
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์10:00-11:002-301109C603228W    
  ศุกร์11:00-17:002-301109L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์รมย์ชลีรดา ด่านวันดี
อาจารย์พิทักษ์พงศ์ แบ่งทิศ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาสาขาภูมิทัศน์
  02 อังคาร08:00-09:002-402109C31310W    
  อังคาร09:00-11:002-402109L      
  อังคาร13:00-17:002-402109L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ณัฐพล เรืองวิทยานุสรณ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาสาขาภูมิสถาปัตยกรรม
Course Description
การเรียนรู้และฝึกทักษะเกี่ยวกับเลขะศิลป์และการเขียนแบบเพื่อสื่อสารงานออกแบบขั้นต้น การเขียนแบบด้วยมือเปล่าและใช้เครื่องมือ การสเก็ตช์ภาพ การเขียนภาพทิวทัศน์ ทัศนียภาพ (Perspective Drawing) หลักการและวิธีการเขียนภาพร่าง แบบแปลน แผนผัง รูปตัด รูปตั้ง ทัศนียภาพ การทำแบบจำลองในงานภูมิสถาปัตยกรรม

Learning and practices of basic graphic arts and drawing for Design Communication; drawing by hand and tool; sketch, landscape, and perspective drawing; principles and methods of sketch and drawing of plans, sections, elevations, and perspectives; methods of an landscape architectural model.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47