เมนูหลัก

พส200หลักการขยายพันธุ์พืช
Principles of Plant Propagation
สังกัดผลิตกรรมการเกษตร, พืชสวน
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ13:00-14:00ไม้ผลบ้านโปง115C802258W    
  เสาร์13:00-14:00ไม้ผลบ้านโปง115C      
  เสาร์14:00-17:00ไม้ผลบ้านโปง115L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร บุญปลอด
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
ศึกษาถึงลักษณะทางสรีรวิทยาของพันธุ์พืชแต่ละตระกูล เพื่อหาวิธีการขยายพันธุ์ที่เหมาะสม และเทคนิคเฉพาะอย่างที่ใช้ในการขยายพันธุ์ และการใช้สารเร่งฮอร์โมนต่างๆที่ใช้ในการขยายพันธุ์ ตลอดจนการดูแลรักษาต้นตอ การดูแลรักษาต้นพันธุ์ที่ทำการขยายพันธุ์ การปฏิบัติ
เกี่ยวกับวิธีการขยายพันธุ์แต่ละชนิดอย่างละเอียด
No Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47