เมนูหลัก

พส302ไม้ผลเบื้องต้น
Introduction to Pomology
สังกัดผลิตกรรมการเกษตร, พืชสวน
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:พส415, พส416, พส417, พส419, พส445, พส455
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร10:00-12:00Lec.ไม้ผล115C81801W    
  อังคาร12:00-15:00Lec.ไม้ผล115L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ
สอบกลางภาค: 2 ก.ย. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 126 ห้อง PT118
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิต อินปรา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 11 พ.ย. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 126 ห้อง PT118
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อินธนู อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาสาขาไม้ผล
Course Description
การจัดจำแนกประเภทผลไม้ ลักษณะประจำพันธุ์ของผลไม้แต่ละชนิด ชีววิทยาของลำต้น ใบ ดอก ผล เมล็ดของผลไม้แต่ละชนิด ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำสวนผลไม้ เช่น การขยายพันธุ์ การเลือกพื้อนที่ ระบบการปลูก เป็นต้น

No Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47