เมนูหลัก

พส350เทคโนโลยีการขยายพันธุ์ไม้ผล
Fruit Crop Propagation Technology
สังกัดผลิตกรรมการเกษตร, พืชสวน
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-10:00Lec.ไม้ผล115C73730W    
  อังคาร10:00-13:00Lec.ไม้ผล115C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินพันธ์ ธนารุจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล จรัสสัมฤทธิ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาสาขาไม้ผล
Course Description
ศึกษาถึงลักษณะทางสรีรวิทยาของผลไม้แต่ละตระกูล เพื่อหาวิธีการขยายพันธุ์ที่เหมาะสมและเทคนิคเฉพาะอย่างที่ใช้ในการขยายพันธุ์ เช่น การเพาะเมล็ดไม้ผล ที่มียาง การเปลี่ยนยอดบนต้นหรือใส่ถุง ซึ่งอาจข้ามสกุล-ชนิด โดยที่อยู่ตระกูลเดียวกัน และการใช้สารเร่งพวกฮอร์โมน
ต่าง ๆ ในการขยายพันธุ์
This subject studies on plant physiology of fruit crops in each family to learn the techniques on proper or unique propagation techniques for each crop, e.g., seed raising for gummy crops, top working or budding of different species or genera, within the same family,
and the uses of plant hormones or growth regulators on propagation.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47