เมนูหลัก

พส454ไม้ผลอุตสาหกรรม 1
Industrail Fruit Crops 1
สังกัดผลิตกรรมการเกษตร, พืชสวน
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อาทิตย์10:00-12:00ไม้ผลบ้านโปง115C220W    
  อาทิตย์13:00-16:00ไม้ผลบ้านโปง115L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร บุญปลอด
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาสาขาไม้ผล รหัส 6101102426 และ รหัส 6101102428
Course Description
ไม้ผลอุตสาหกรรมที่สำคัญทางภาคเหนือ การปรับปรุงพันธุ์ ได้แก่ ชา กาแฟ เป็นต้น ชนิดและพันธุ์ การขยายพันธุ์ ระบบการปลูก การปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว ขบวนการผลิตเป็นอุตสาหกรรม การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการตลาด

No Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47