เมนูหลัก

พส330สรีรวิทยาพืชสวน
Horticultual Crop Physiology
สังกัดผลิตกรรมการเกษตร, พืชสวน
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:พส423, พส423, พส423, พส430, พส430, พส431, พส432, พส450, พส450
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี13:00-15:00PT106126C522923M    
  พฤหัสบดี15:00-18:00Lab.ไม้ผล115L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล จรัสสัมฤทธิ์
อาจารย์ ดร.ปิยธิดา อำนวยการ
สอบกลางภาค: 8 ก.ย. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2507/1
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล จรัสสัมฤทธิ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรลดา กันทาดี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 16 พ.ย. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2507/1
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.ปิยธิดา อำนวยการ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ สีดาเพ็ง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
หมายเหตุ: นักศึกษาสาขาพืชสวนประดับ
  02 พฤหัสบดี13:00-15:00PT106126C79763M    
  จันทร์15:00-18:00Lab.ไม้ผล115L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล จรัสสัมฤทธิ์
อาจารย์ ดร.ปิยธิดา อำนวยการ
สอบกลางภาค: 8 ก.ย. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2507/1
8 ก.ย. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2507/2
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล จรัสสัมฤทธิ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร โรจน์ทินกร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรลดา กันทาดี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 16 พ.ย. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2507/1
16 พ.ย. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2507/2
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.ปิยธิดา อำนวยการ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล จรัสสัมฤทธิ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ สีดาเพ็ง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
รองศาสตราจารย์ ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
หมายเหตุ: นักศึกษาสาขาพืชผัก
Course Description
การเจริยเติบโตและการพัฒนาของราก ใบ ดอกของพืชสวนประดับการสังเคราะห์แสง การหายใจ การเคลื่อนย้ายสารอาหารในต้นพืช การสร้างตาดอกและการกระตุ้น การออกดอก การพักตัวของพืชหัวและการทำลายการพักตัว ปัจจัยที่เกี่ยวข้องการเจริยเติบโตทั้งภายในและภายนอกพืช เช่น แสง
และการตอบสนองต่อแสง ความชื้นสัมพัทธื อุณหภูมิ ธาตุอาหารพืช สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช และการปฏิบัติดูแลรักษา


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47