เมนูหลัก

พส330สรีรวิทยาพืชสวน
Horticultual Crop Physiology
สังกัดผลิตกรรมการเกษตร, พืชสวน
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:พส423, พส423, พส423, พส430, พส430, พส431, พส432, พส450, พส450
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-09:00SE(ดินปุ๋ย) 202108C48471M    
  ศุกร์08:00-09:00SE(ดินปุ๋ย) 202108C      
  ศุกร์15:00-18:00Lab.ไม้ผล115L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล จรัสสัมฤทธิ์
อาจารย์ ดร.ปิยธิดา อำนวยการ
สอบกลางภาค: 31 ส.ค. 2564 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 27 ต.ค. 2564 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  02 อังคาร08:00-09:00SE(ดินปุ๋ย) 202108C48471M    
  ศุกร์08:00-09:00SE(ดินปุ๋ย) 202108C      
  อังคาร11:00-14:00Lab.ไม้ผล115L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล จรัสสัมฤทธิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ
อาจารย์ ดร.ปิยธิดา อำนวยการ
สอบกลางภาค: 31 ส.ค. 2564 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 27 ต.ค. 2564 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
ผู้คุมสอบปลายภาค:
ปริญญาโท ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  03 เสาร์13:00-15:00Lec.ไม้ผล115C110W    
  เสาร์15:00-18:00Lec.ไม้ผล115L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล จรัสสัมฤทธิ์
อาจารย์ ดร.ปิยธิดา อำนวยการ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษา ป.โท สาขาพืชสวน
Course Description
การเจริยเติบโตและการพัฒนาของราก ใบ ดอกของพืชสวนประดับการสังเคราะห์แสง การหายใจ การเคลื่อนย้ายสารอาหารในต้นพืช การสร้างตาดอกและการกระตุ้น การออกดอก การพักตัวของพืชหัวและการทำลายการพักตัว ปัจจัยที่เกี่ยวข้องการเจริยเติบโตทั้งภายในและภายนอกพืช เช่น แสง
และการตอบสนองต่อแสง ความชื้นสัมพัทธื อุณหภูมิ ธาตุอาหารพืช สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช และการปฏิบัติดูแลรักษา


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47