เมนูหลัก

พส291การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 1
Horticultural Farm Practice 1
สังกัดผลิตกรรมการเกษตร, พืชสวน
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:พร391, พส292
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์14:00-17:00สาขาพืชสวน123L45387W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี
อาจารย์ ดร.ธีรนิติ พวงกฤษ
อาจารย์ ดร.ธนะภูมิ เหล่าจันตา
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาสาขาพืชสวนประดับเท่านั้น
  02 อาทิตย์09:00-12:00LAB.พืชผัก116L756510W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: นายปรีชา รัตนัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา นาเทเวศน์
อาจารย์ทวีป เสนคำวงศ์
อาจารย์ ดร.สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร
อาจารย์ ดร.แสงเดือน อินชนบท
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: เฉพาะนักศึกษาสาขาพืชผัก
  03 ศุกร์15:00-18:00ไม้ผลบ้านโปง115L958015W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร บุญปลอด
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาสาขาไม้ผลเท่านั้น
Course Description
เรียนรู้ประวัติ วิสัยทัศน์ ปรัชญา ของ ภาควิชา สาขาวิชา และทำความรู้จักคณาจารย์ และเพื่อนนักศึกษาในสาขาวิชาเอก เรียนรู้โครงสร้าง เนื้อหาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในสาขาวิชาเอก และฝึกทำแผนการศึกษา ฝึกทักษะพื้นฐานการปฏิบัติงานฟาร์มเบื้องต้นในสาขาวิชาเอก
เรียนรู้การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานการเกษตร และดูแลพืช และฝึกทำงานเป็นกลุ่มคณะ(team work) และวินัยการปฏิบัติงาน ฝึกความอดทน สู้งานหนัก จัดทัศนศึกษานอกสถานที่
Learning history, vision, philosophy of Department, Division and acquaint with teachers, friends within Department. Learning contents and the objective of curriculum course of major subject, and study plan practice. Practicing for the basic
skill in farm practice accordingly the major subject and learning the usability of basic agricultural tools and plant managements. Practicing for team work, discipline at work, hardworking and patient. Organize field excursion.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47