เมนูหลัก

พส393การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 3
Horticultural Farm Practice 3
สังกัดผลิตกรรมการเกษตร, พืชสวน
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: พส292
รายวิชาต่อเนื่อง:พส394
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ08:00-11:00สาขาพืชสวน123L503020W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ประนอม ยังคำมั่น
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาสาขาพืชสวนประดับเท่านั้น
  02 อาทิตย์13:00-16:00LAB.พืชผัก116L78762W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์
อาจารย์ ดร.แสงเดือน อินชนบท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา นาเทเวศน์
อาจารย์ ดร.สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: เฉพาะนักศึกษาสาขาพืชผัก
  03 พฤหัสบดี14:00-17:00Lec.ไม้ผล115L80782W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินพันธ์ ธนารุจ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาสาขาไม้ผล
Course Description
จัดให้นักศึกษาฝึกทักษะการปกิบัติงานฟาร์มในสาขาวิชาเอก เพื่อเพิ่มพูนทักษะการใช้เครื่องมือ การปฏิบัติดุแลรักษาพืชสวนตามฤดูกาลในชั้นสูง การเพาะกล้าและการดูแลรักษา การทำปุ๋ยชีวภาพ การจัดการปุ๋ย การจัดการน้ำ การตัดแต่งการจัดการศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว
การบรรจุหีบห่อ ฝึกค้นคว้าเอกสารวิชาการ และช่วยงานวิจัยและเสริมสร้างค่านิยมเป็นผู้มีวินัย คิดเป็นทำเป็น มีความอดทน ขยัน สู้งานหนัก เสริมสร้างทักษะ การทำงาน เป็นกลุ่มคณะ (team work) และฝึกการทำงานเป็นผู้นำ และผู้ตาม จัดทัศนศึกษานอกสถานที่
Accommodate students in the major subject for training the skill of farm practice to accumulate the advance skill for usability of agricultural tools, plant managements, compose making, fertilizer and water managements, trilling skill,
insect pest management, post harvest, packaging. Practicing of academic information searching and assist the research. And reinforcements for values of hard working, patient, team work and discipline at work.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47