เมนูหลัก

พส351เทคโนโลยีชีวภาพพืชสวน
Horticultural Biotechnology
สังกัดผลิตกรรมการเกษตร, พืชสวน
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ชว330 และ ชว340 หรือ
ชว330 และ พธ340
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อาทิตย์09:00-11:00Lec.ไม้ผล115C211W    
  อาทิตย์13:00-16:00Lec.ไม้ผล115L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาสาขาไม้ผล รหัส 5901102506 และ 5901102435
Course Description
ความหมาย ความสำคัญของเทคโนโลยีชีวภาพต่อพืชสวน การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ในการขยายพันธุ์ การผลิตและการปรับปรุงพันธุ์พืชสวน

Meaning of Biotechnologies, the importance of biotechnology on horticulture, the using of biotechnology for propagation, production and breeding of horticultural crops.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47