เมนูหลัก

พส473การผลิตไม้ผลนอกฤดู
Off Season Fruit Production
สังกัดผลิตกรรมการเกษตร, พืชสวน
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 เสาร์09:00-11:00ไม้ผลบ้านโปง115C82766W    
  เสาร์11:00-14:00ไม้ผลบ้านโปง115L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย วิริยะอลงกรณ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
ความสำคัญของการผลิตไม้นอกฤดู หลักการแนวคิดในการผลิตผลไม้นอกฤดูที่สำคัญ ได้แก่ ลำไย มะม่วง มะนาว น้อยหน่า ทุเรียน สับปะรด และองุ่น การเตรียมการก่อนการชักนำ หรือบังคับให้ออกดอก การดูแลปฏิบัติขณะออกดอก ติดผล และการปฏิบัติต่อต้นไม้ภายหลังการเก็บเกี่ยวผลแลหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47