เมนูหลัก

พส430สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน
Postharvest Physiology of Horticultural Crops
สังกัดผลิตกรรมการเกษตร, พืชสวน
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: พส330 หรือ
พส330
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร10:00-12:00PT106126C38353W    
  ศุกร์15:00-18:00PT302126L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ประนอม ยังคำมั่น
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ
สอบกลางภาค: 29 ส.ค. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 140 ห้อง EC302
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.ประนอม ยังคำมั่น อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ อินทสาร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 26 ต.ค. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 140 ห้อง EC302
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.ประนอม ยังคำมั่น อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์รงรอง วงษ์วาล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  02 อังคาร10:00-12:00PT106126C37298W    
  อังคาร15:00-18:00PT302126C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ
อาจารย์ ดร.ประนอม ยังคำมั่น
สอบกลางภาค: 29 ส.ค. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 140 ห้อง EC302
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.ประนอม ยังคำมั่น อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ อินทสาร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 26 ต.ค. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 140 ห้อง EC302
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.ประนอม ยังคำมั่น อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์รงรอง วงษ์วาล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  03 อังคาร10:00-12:00PT106126C37352W    
  พฤหัสบดี15:00-18:00PT302126L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ
อาจารย์ ดร.ประนอม ยังคำมั่น
สอบกลางภาค: 29 ส.ค. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 140 ห้อง EC302
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.ประนอม ยังคำมั่น อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ อินทสาร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 26 ต.ค. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 140 ห้อง EC302
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.ประนอม ยังคำมั่น อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์รงรอง วงษ์วาล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  04 พุธ18:00-20:00สาขาไม้ผล115C1192W    
  เสาร์14:00-17:00สาขาไม้ผล115L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ประนอม ยังคำมั่น
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ
สอบกลางภาค: 29 ส.ค. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 140 ห้อง EC302
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.ประนอม ยังคำมั่น อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ อินทสาร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 26 ต.ค. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 140 ห้อง EC302
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.ประนอม ยังคำมั่น อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์รงรอง วงษ์วาล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
Course Description
ศึกษาสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว เช่น การหายใจ การผลิตเอธิลีน การเปลี่ยนแปลงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวและการตรวจสอบคุณภาพ ขั้นตอนและวิธีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของผลผลิตทางด้านพืชสวนที่สำคัญ เช่น การเก็บเกี่ยว การทำความสะอาด การลดความร้อนที่ติดมาจากแปลง
การคัดขนาด การควบคุมโรคและแมลงหลังการเก็บเกี่ยว การบรรจุและเก็บรักษา ลักษณะการสูญเสียคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว เช่นการเกิดอาการสะท้านหนาว การสูญเสียน้ำหนัก ตลอดจนปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว
This subject will study on postharvest physiology of horticultural crops for example, respiration, ethylene production and postharvest quality changes. The importance of postharvest technology for horticultural crops including techniques and other process in packing
line such as harvesting. cleaning, pre-cooling, grading, postharvest disease and insect control, packaging and storage. Postharvest loss i. e. chilling injury, water loss including factors influencing postharvest quality.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47