เมนูหลัก

ทพ306เทคโนโลยีการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ
Economic Fruit Crops Production Technology
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีการผลิตพืช
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  

 ชุมพร
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ07:00-09:00ปฏิบัติการ 3717C1578W    
  พุธ09:00-12:00LAB3701L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ปณิดา กันถาด
สอบกลางภาค: 19 ม.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 716 ห้อง 404
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ศุภวิญญู กรรมการกำกับห้องสอบ 1
อาจารย์ ดร.ภาวิดา รังษี กรรมการกำกับห้องสอบ 2
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
ความสำคัญและการตลาดของไม้ผล ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การผลิตไม้ผลตามระบบมาตรฐานเกษตรที่ดีเหมาะสมและระบบอินทรีย์ การสร้างสวนไม้ผล การปลูก การขยายพันธุ์ การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การแปรรูป การผลิตไม้ผลนอกฤดูกาลและไม้ผลกระถาง

Importance and marketing of economic fruits trees. Botanical characteristics. Production of economy fruits according to good agricultural practices and organic standards. To build a fruit orchard, cultivation, propagation, care, harvesting, processing. Off season production and potted plants.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47