เมนูหลัก

พส411การผลิตไม้กระถาง
Pot Plant Production
สังกัดผลิตกรรมการเกษตร, พืชสวน
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์15:00-17:00L เนื้อเยื่อ117C301317W    
  จันทร์17:00-20:00L เนื้อเยื่อ117L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ปิยธิดา อำนวยการ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
การปลูกต้นไม้กระถางเพื่อประโยชน์ใช้สอยและจำหน่ายในโอกาสต่างๆ ชนิดและขนาดของภาชนะเครื่องปลูก ประเภทของไม้กระถาง พันธุ์ วิธีปลูก การขยายพันธุ์ การดูแลรักษา และการเตรียมไม้ส่งตลาด

The planting of pot plants for using in various occasions, kinds and sizes of the planting containers, kinds, cultivars, cultural practices, plant propagation, and marketing of pot plants.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47