เมนูหลัก

ดป300หลักปฐพีศาสตร์
Fundamentals of Soil Sciences
สังกัดผลิตกรรมการเกษตร, ปฐพีศาสตร์
หน่วยกิต4 (3-3-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:กธ422, ดป422, ดป423, ดป423, ดป426, ดป431, ดป431, ดป432, ดป432, ดป433, ดป433, ดป433, ดป434, ดป434, ดป435, ดป436, ดป436, ดป441, ดป443, ดป443, ดป444, ดป446, ดป447, ดป451, ดป452, ดป461, ดป471, ดป471, ดป473, ดป473, ดป474, ดป475, ดป475, ดป481, ดป483, ดป484, ดป484, ดป485, ดป488, ดป525, ดป532, ดป533, ดป534, ดป535, ดป536, ดป537, ดป542, ดป543, ดป548, ดป549, ดป554, ดป571, ดป572, ดป573, ดป581, ดป582
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-14:3080-201147C50446W    
  ศุกร์13:00-14:3080-201147C      
  พุธ08:00-11:00LAB SE 304/1108L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภธิดา อ่ำทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ อินทสาร
อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ ไชยวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา นิลวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วิรุญรัตน์
สอบกลางภาค: 19 ม.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 140 ห้อง EC302
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 16 มี.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: พืชสวน สาขาไม้ผลลำดับที่1-14/พืชสวนสาขาพืชผักลำดับที่51-58
  02 อังคาร13:00-14:3080-201147C50491W    
  ศุกร์13:00-14:3080-201147C      
  พฤหัสบดี15:00-18:00LAB SE 304/1108L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา นิลวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วิรุญรัตน์
อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ ไชยวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ อินทสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภธิดา อ่ำทอง
ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช
สอบกลางภาค: 19 ม.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 140 ห้อง EC302
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 16 มี.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: พืชสวน สาขาพืชผักลำดับที่1-50
  03 อังคาร13:00-14:3080-201147C50491W    
  ศุกร์13:00-14:3080-201147C      
  พุธ11:00-14:00LAB SE 304/1108L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภธิดา อ่ำทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ อินทสาร
อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ ไชยวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา นิลวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วิรุญรัตน์
สอบกลางภาค: 19 ม.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 140 ห้อง EC303
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 16 มี.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: พืชสวน สาขาไม้ผลลำดับที่15-64
  04 อังคาร13:00-14:3080-201147C50491W    
  ศุกร์13:00-14:3080-201147C      
  ศุกร์15:00-18:00LAB SE 304/1108L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วิรุญรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา นิลวงศ์
อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ ไชยวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ อินทสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภธิดา อ่ำทอง
ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช
สอบกลางภาค: 19 ม.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 140 ห้อง EC303
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 16 มี.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
ความสัมพันธ์ของดินต่อพืช กำเนิดและการจำแนกดิน สมบัติทางเคมี ทางฟิสิกส์ และทางจุลชีวของดิน ธาตุอาหารพืชในดิน หลักเบื้องต้นของการจัดและการอนุรักษ์ดิน การเตรียมดินและการใช้ปุ๋ยเพื่อการเพาะปลูก
และการจัดการน้ำ
The relationship of soil to plants, Soil Genesis and classification, Soil chemical, Soil Physical and Soil Micro properties, Plant nutrition in soil, Principles of management and Soil conservation,
Preparation and fertilizer Usages for crop production and water management.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47