เมนูหลัก

ศท021สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
Social Sciences in Everyday Life
สังกัดศิลปศาสตร์, กลุ่มวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:GE
รายวิชาเทียบเท่า:10700101, ศท021
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-09:30ศร201_2125C1601591W    
  พฤหัสบดี08:00-09:30ศร201_2125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์พสุนิต สารมาศ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 24 มี.ค. 2564 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 125 ห้อง ศร304
24 มี.ค. 2564 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 125 ห้อง ศร403
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์พสุนิต สารมาศ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณิดา ขันธพัทธ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ระวี กองบุญเทียม อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.กวินรัตน์ อัฐวงศ์ชยากร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  02 จันทร์11:00-12:30ศร306125C80800W    
  พฤหัสบดี11:00-12:30ศร306125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์พสุนิต สารมาศ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 24 มี.ค. 2564 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 108 ห้อง SE(ดินปุ๋ย) 202
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร มณีชูเกตุ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษารัตน์ รัตนคำนวณ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  03 จันทร์08:00-09:30TBA(วิทย์)105C80080W   CLOSED 
  พฤหัสบดี08:00-09:30TBA(วิทย์)105C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  04 จันทร์13:00-14:30ศร201_1125C1601582W    
  พฤหัสบดี13:00-14:30ศร201_1125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์พสุนิต สารมาศ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 24 มี.ค. 2564 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2507/2
24 มี.ค. 2564 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2105
24 มี.ค. 2564 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2507/1
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ทากายูกิ คากิซากิ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ปิยภัทร ชัยชมพู อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยุตภัฎ คำมูล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
รองศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  05 จันทร์13:00-14:30ศร302125C80080W   CLOSED 
  พฤหัสบดี13:00-14:30ศร302125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  06 จันทร์11:00-12:3080-301147C80791W    
  พฤหัสบดี11:00-12:3080-301147C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสพิน โตธิรกุล
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 24 มี.ค. 2564 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 107 ห้อง BA 301
24 มี.ค. 2564 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2105
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์วิไลวรรณ รัตนพันธ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ปิยภัทร ชัยชมพู อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.วรวรรณ เพชรอุไร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  07 อังคาร11:00-12:30ศร201_1125C1601573W    
  ศุกร์11:00-12:30ศร201_1125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสพิน โตธิรกุล
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 24 มี.ค. 2564 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 107 ห้อง BA 503
24 มี.ค. 2564 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 107 ห้อง BA 501
24 มี.ค. 2564 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 107 ห้อง BA 305
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์กฤษฏิ์ สุรนัคครินทร์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ปวันรัตน์ บัวเจริญ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปกรณ์ เครือระยา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.ปริญญา ปฏิพันธกานต์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.ประนอม ยังคำมั่น อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  08 อังคาร11:00-12:30ศร302125C80080W   CLOSED 
  ศุกร์11:00-12:30ศร302125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  09 อังคาร13:00-14:30ศร301125C1601591W    
  ศุกร์13:00-14:30ศร301125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสพิน โตธิรกุล
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 24 มี.ค. 2564 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 142 ห้อง สิงห์พลิน
24 มี.ค. 2564 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 125 ห้อง ศร204
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสพิน โตธิรกุล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์นิลุบล จิตต์มั่น อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัฒน์ สร้อยทอง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.ธวัชชัย เพชรธาราทิพย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ แตงกวารัมย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  10 อังคาร13:00-14:30ศร302125C80080W   CLOSED 
  ศุกร์13:00-14:30ศร302125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
 แพร่
  01 จันทร์08:00-09:30207 : 801801C604515W    
  พฤหัสบดี08:00-09:30207 : 801801C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ปิยะพิศ ขอนแก่น
สอบกลางภาค: 26 ม.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 107 : 801
26 ม.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 102 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ศศิมินตรา บุญรักษา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.ถมรัตน์ ชัชวาลย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 30 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 114 : 801
30 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 117 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: รองศาสตราจารย์ ดร.ฑีฆา โยธาภักดี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
 ชุมพร
  01 จันทร์15:00-18:00304716C301119W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.เชษฐ์ ใจเพชร
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 26 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 716 ห้อง 402
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ศุภวิญญู กรรมการกำกับห้องสอบ 1
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อนิรุต หนูปลอด กรรมการกำกับห้องสอบ 2
Course Description
ศึกษาปรากฎการณ์ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันและเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม โดยใช้องค์ความรู้และมุมมองทางด้านสังคมศาสตร์ในการอธิบายและทำความเข้าใจ รวมทั้งศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในมิติที่สัมพันธ์กับสังคมระดับโลก
และการวิเคราะห์ปัญหาสังคมรูปแบบต่าง ๆ ในโลกสมัยใหม่
Social phenomena in everyday life; application of concepts and theoretical knowledge in the Social Sciences for the understanding and explanation of social occurrences; changes in Thai
society in relations to global society; analysis of social problems in the modern world
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47