เมนูหลัก

วท101วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
Science for Life
สังกัดวิทยาศาสตร์, ส่วนกลาง(คณะวิทย์)
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:GE
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร15:00-17:0080-201147C450218232W    
  ศุกร์15:00-17:0080-201147C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.พัชรี กองภาค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดินันท์ นันตัง
อาจารย์ ดร.สุรีย์พร สราภิรมย์
อาจารย์ ดร.นฤมล เข็มกลัดเงิน
อาจารย์ ดร.ภรต รัตนปิณฑะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรลักษมณ์ สิงห์ทอง
อาจารย์ ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร
อาจารย์ ดร.พิกุล ศรีดารัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพเยาว์ คบพิมาย
อาจารย์ ดร.จุฑามาศ มณีวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัสถ์ จันทร์มี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราภรณ์ ชื่นบาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย ชัยอาภร
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ภาคภูมิ
สอบกลางภาค: 29 ส.ค. 2562 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2311
29 ส.ค. 2562 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2205
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทฤทธิ์ โชคถาวร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์อรรถวิท ชังคมานนท์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.สมคิด แก้วทิพย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
รองศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร สืบค้า อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรวรรณ พัชรประกิติ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ ลีธนัชอุดม อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2562 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2311
28 ต.ค. 2562 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2205
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.ภรต รัตนปิณฑะ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.กิตติคุณ พระกระจ่าง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราภรณ์ ชื่นบาล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.สุรีย์พร สราภิรมย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย ชัยอาภร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  02 อังคาร13:00-15:0080-201147C45039258W    
  ศุกร์13:00-15:0080-201147C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.พัชรี กองภาค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดินันท์ นันตัง
อาจารย์ ดร.สุรีย์พร สราภิรมย์
อาจารย์ ดร.นฤมล เข็มกลัดเงิน
อาจารย์ ดร.ภรต รัตนปิณฑะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรลักษมณ์ สิงห์ทอง
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ภาคภูมิ
อาจารย์ ดร.พิกุล ศรีดารัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพเยาว์ คบพิมาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัสถ์ จันทร์มี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราภรณ์ ชื่นบาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย ชัยอาภร
อาจารย์ ดร.มยุรา ศรีกัลยานุกูล
อาจารย์ ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร
สอบกลางภาค: 29 ส.ค. 2562 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร304
29 ส.ค. 2562 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-301
29 ส.ค. 2562 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 142 ห้อง สิงห์พลิน
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ไพศาลสุทธิชล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.เชิดชัย มีเอียด อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.พิชามญชุ์ ลิ่มเจริญชาติ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรลดา กันทาดี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี สิงหะวาระ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิรติการกุล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.นฤมล เข็มกลัดเงิน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
อาจารย์ ดร.พยุงศักดิ์ เกษมสำราญ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2562 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-301
28 ต.ค. 2562 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 142 ห้อง สิงห์พลิน
28 ต.ค. 2562 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร304
ผู้คุมสอบปลายภาค: รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ภาคภูมิ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรลักษมณ์ สิงห์ทอง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.นฤมล เข็มกลัดเงิน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก่องกาญจน์ ดุลยไชย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัสถ์ จันทร์มี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรวรรณ พัชรประกิติ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรัสกร นันทดิลก อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  03 อังคาร10:00-12:00ศร201_1125C20011585W    
  ศุกร์10:00-12:00ศร201_1125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลเทพ มีคำ
อาจารย์ ดร.พิชามญชุ์ ลิ่มเจริญชาติ
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อินธนู
อาจารย์ ดร.ภรต รัตนปิณฑะ
อาจารย์ ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราภรณ์ ชื่นบาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัสถ์ จันทร์มี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย ยาทองไชย
อาจารย์ ดร.รัชนีวรรณ วงศ์พระจันทร์
อาจารย์ ดร.กิตติคุณ พระกระจ่าง
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ภาคภูมิ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล ธุระกิจเสรี
สอบกลางภาค: 29 ส.ค. 2562 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร403
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กรรเชียง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรศักดิ์ โพธิอุโมงค์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.กิติศักดิ์ โอสถานันต์กุล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2562 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร403
ผู้คุมสอบปลายภาค: รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล ธุระกิจเสรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.ญาณากร สุทัสนมาลี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ราชกิจ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
หมายเหตุ: การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
 แพร่
  01 อังคาร10:00-12:00302/2 : 801801C907218W    
  ศุกร์10:00-12:00302/2 : 801801L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพร ปานง่อม
อาจารย์ ดร.สิทธิเดศ ศรีน้อย
อาจารย์ ดร.วาศิณี ปานจันทร์
สำรองให้:เกษตรป่าไม้ ชั้นปี 281-72-9
สอบกลางภาค: 27 ส.ค. 2562 เวลา 16:00 - 19:00 อาคาร 801 ห้อง 103 : 801
27 ส.ค. 2562 เวลา 16:00 - 19:00 อาคาร 801 ห้อง 106 : 801
27 ส.ค. 2562 เวลา 16:00 - 19:00 อาคาร 801 ห้อง 107 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.วาศิณี ปานจันทร์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพร ปานง่อม อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 25 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 302/2 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพร ปานง่อม อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.สิทธิเดศ ศรีน้อย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.รรินธร ธรรมกุลกระจ่าง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
 ชุมพร
  01 จันทร์15:00-17:00303716C20137W    
  ศุกร์08:00-10:00303716L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ปิยนุช จันทรัมพร
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 120-11-9
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
กำเนิดโลกและส่วนประกอบของโลก สิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ชีววิทยาในชีวิตประจำวัน ดาราศาสตร์ อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานนิวเคลียร์ รังสี การใช้ประโยชน์ของนิวเคลียร์ทางสันติ สิ่งแวดล้อมและมลพิษ สารเคมีในอาหาร ยาในชีวิตประจำวัน
การใช้เคมีในอุตสาหกรรม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นาโนเทคโนโลยีและแนวโน้มการประยุกต์ใช้
Origins of the Earth and life; evolution of life; biology in everyday life; introduction to astronomy, meteorology, natural resource, nuclear energy for peace; the environment and pollutions; chemical substance in food; medication in every life;
use of chemicals in industry and their effects on the environment; nanotechnology and its trend and application.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47