เมนูหลัก

วท101วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
Science for Life
สังกัดวิทยาศาสตร์, ส่วนกลาง(คณะวิทย์)
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:GE
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-10:0080-201147C450324126W    
  ศุกร์08:00-10:0080-201147L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดินันท์ นันตัง
อาจารย์ ดร.สุรีย์พร สราภิรมย์
อาจารย์ ดร.นฤมล เข็มกลัดเงิน
อาจารย์ ดร.ภรต รัตนปิณฑะ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล ธุระกิจเสรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรลักษมณ์ สิงห์ทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์
อาจารย์ ดร.พิกุล ศรีดารัตน์
อาจารย์ ดร.จุฑามาศ มณีวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราภรณ์ ชื่นบาล
อาจารย์ ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ภาคภูมิ
สอบกลางภาค: 14 ม.ค. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2205
14 ม.ค. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 140 ห้อง EC302
14 ม.ค. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2311
ผู้คุมสอบกลางภาค: รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล ธุระกิจเสรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.นฤมล เข็มกลัดเงิน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.ภรต รัตนปิณฑะ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
รองศาสตราจารย์ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ ฉายบุ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.กุลชา ชยรพ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 10 มี.ค. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2205
10 มี.ค. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 140 ห้อง EC302
10 มี.ค. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2311
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.ภรต รัตนปิณฑะ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล ธุระกิจเสรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.นฤมล เข็มกลัดเงิน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี วงศ์มณีรุ่ง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.ธเนศ แก้วกำเนิด อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.กิตติกร หาญตระกูล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  02 จันทร์13:00-15:0080-201147C4504419W    
  พฤหัสบดี13:00-15:0080-201147L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์
อาจารย์ ดร.พัชรี กองภาค
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อินธนู
อาจารย์ ดร.สุรีย์พร สราภิรมย์
อาจารย์ ดร.ภรต รัตนปิณฑะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรลักษมณ์ สิงห์ทอง
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ภาคภูมิ
อาจารย์ ดร.พิกุล ศรีดารัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัสถ์ จันทร์มี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราภรณ์ ชื่นบาล
อาจารย์ ดร.มยุรา ศรีกัลยานุกูล
อาจารย์ ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์
สอบกลางภาค: 14 ม.ค. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-301
14 ม.ค. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 142 ห้อง สิงห์พลิน
14 ม.ค. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 140 ห้อง EC303
14 ม.ค. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-401
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรวรรณ พัชรประกิติ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพรรณ ฉิมสุข อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดินันท์ นันตัง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์กัญญา บุตราช อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราภรณ์ ชื่นบาล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
รองศาสตราจารย์ ดร.ดารา ภูสง่า อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พหล ศักดิ์คะทัศน์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
อาจารย์ ดร.นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 10 มี.ค. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-301
10 มี.ค. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 142 ห้อง สิงห์พลิน
10 มี.ค. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 140 ห้อง EC303
10 มี.ค. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-401
ผู้คุมสอบปลายภาค: รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ภาคภูมิ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดินันท์ นันตัง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรลักษมณ์ สิงห์ทอง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.พิกุล ศรีดารัตน์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
รองศาสตราจารย์ ดร.สัณห์ ละอองศรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ไตรแสง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำเพ็ชร วินิจฉัยกุล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัสถ์ จันทร์มี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
อาจารย์ ดร.พัชรี กองภาค อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
อาจารย์ ดร.จุฑามาศ มณีวงศ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  03 จันทร์10:00-12:00ศร201_1125C2000200W   CLOSED 
  พฤหัสบดี10:00-12:00ศร201_1125L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ปิดกลุ่มเรียน
Course Description
กำเนิดโลกและส่วนประกอบของโลก สิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ชีววิทยาในชีวิตประจำวัน ดาราศาสตร์ อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานนิวเคลียร์ รังสี การใช้ประโยชน์ของนิวเคลียร์ทางสันติ สิ่งแวดล้อมและมลพิษ สารเคมีในอาหาร ยาในชีวิตประจำวัน
การใช้เคมีในอุตสาหกรรม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นาโนเทคโนโลยีและแนวโน้มการประยุกต์ใช้
Origins of the Earth and life; evolution of life; biology in everyday life; introduction to astronomy, meteorology, natural resource, nuclear energy for peace; the environment and pollutions; chemical substance in food; medication in every life;
use of chemicals in industry and their effects on the environment; nanotechnology and its trend and application.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47