เมนูหลัก

วท101วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
Science for Life
สังกัดวิทยาศาสตร์, ส่วนกลาง(คณะวิทย์)
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:GE
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร15:00-17:0080-201147C450282168W    
  ศุกร์15:00-17:0080-201147C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร
อาจารย์ ดร.พรพรรณ อุตมัง
อาจารย์ ดร.พัชรี กองภาค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดินันท์ นันตัง
นางสาวจิรัชยา สมบูรณ์ชัย
อาจารย์ ดร.นฤมล เข็มกลัดเงิน
อาจารย์ ดร.ภรต รัตนปิณฑะ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ภาคภูมิ
อาจารย์ ดร.กิตติคุณ พระกระจ่าง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิตา ชากฤษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพเยาว์ คบพิมาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลเทพ มีคำ
อาจารย์ ดร.จุฑามาศ มณีวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย ชัยอาภร
สอบกลางภาค: 3 ก.ย. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2507/2
3 ก.ย. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2507/1
3 ก.ย. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2205
3 ก.ย. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2311
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.นฤมล เข็มกลัดเงิน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพเยาว์ คบพิมาย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.จุฑามาศ มณีวงศ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์พรทิพย์ จันทร์ราช อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย ยาทองไชย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.มงคล ยะไชย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติพงศ์ รื่นวงศ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 13 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2507/1
13 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2507/2
13 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2205
13 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2311
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพเยาว์ คบพิมาย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.นฤมล เข็มกลัดเงิน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.จุฑามาศ มณีวงศ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ คงธรรม อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์พิมพร มนเทียรอาสน์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ ชายทวีป อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ไพศาลสุทธิชล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  02 อังคาร13:00-15:0080-201147C450293157W    
  ศุกร์13:00-15:0080-201147C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร
อาจารย์ ดร.พัชรี กองภาค
อาจารย์ ดร.มยุรา ศรีกัลยานุกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย ชัยอาภร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลเทพ มีคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพเยาว์ คบพิมาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิตา ชากฤษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์
อาจารย์ ดร.กิตติคุณ พระกระจ่าง
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ภาคภูมิ
อาจารย์ ดร.ภรต รัตนปิณฑะ
อาจารย์ ดร.นฤมล เข็มกลัดเงิน
นางสาวจิรัชยา สมบูรณ์ชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดินันท์ นันตัง
อาจารย์ ดร.พรพรรณ อุตมัง
สอบกลางภาค: 3 ก.ย. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-401
3 ก.ย. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-301
3 ก.ย. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร304
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.ภรต รัตนปิณฑะ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลเทพ มีคำ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.กิตติคุณ พระกระจ่าง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์กนกวรรณ สัมพันธ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
รองศาสตราจารย์ ดร.วินิจ ผาเจริญ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.ปิยธิดา อำนวยการ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิตา ชากฤษณ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 13 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-401
13 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-301
13 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร304
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.ภรต รัตนปิณฑะ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลเทพ มีคำ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.กิตติคุณ พระกระจ่าง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา จูมวงษ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรัสกร นันทดิลก อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  03 อังคาร10:00-12:00ศร201_1125C20011090W    
  ศุกร์10:00-12:00ศร201_1125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.พรพรรณ อุตมัง
อาจารย์ ดร.พิชามญชุ์ ลิ่มเจริญชาติ
นางสาวจิรัชยา สมบูรณ์ชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย ยาทองไชย
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อินธนู
อาจารย์ ดร.ภรต รัตนปิณฑะ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล ธุระกิจเสรี
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ภาคภูมิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิตา ชากฤษณ์
อาจารย์ ดร.รัชนีวรรณ วงศ์พระจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลเทพ มีคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัสถ์ จันทร์มี
อาจารย์ ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์
สอบกลางภาค: 3 ก.ย. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 107 ห้อง BA 305
3 ก.ย. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 107 ห้อง BA 501
ผู้คุมสอบกลางภาค: รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ภาคภูมิ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล ธุระกิจเสรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดิศสกุล อึ้งตระกูล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 13 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 107 ห้อง BA 305
13 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 107 ห้อง BA 501
ผู้คุมสอบปลายภาค: รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ภาคภูมิ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล ธุระกิจเสรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ชัยหาญ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิติพงษ์ ขัติยะ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
หมายเหตุ: การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
 แพร่
  01 อังคาร08:00-10:00N103:811811C706010W    
  ศุกร์08:00-10:00N103:811811L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.สิทธิเดศ ศรีน้อย
อาจารย์ ดร.วาศิณี ปานจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพร ปานง่อม
สำรองให้:เกษตรป่าไม้ ชั้นปี 266-59-7
สอบกลางภาค: 3 ก.ย. 2563 เวลา 16:00 - 19:00 อาคาร 801 ห้อง 103 : 801
3 ก.ย. 2563 เวลา 16:00 - 19:00 อาคาร 801 ห้อง 106 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพร ปานง่อม อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.วาศิณี ปานจันทร์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 5 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 303/2 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพร ปานง่อม อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.วันวสา วิโรจนารมย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
 ชุมพร
  01 พฤหัสบดี10:00-12:00305716C20164W    
  ศุกร์08:00-10:00305716L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ปิยนุช จันทรัมพร
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 120-16-4
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
กำเนิดโลกและส่วนประกอบของโลก สิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ชีววิทยาในชีวิตประจำวัน ดาราศาสตร์ อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานนิวเคลียร์ รังสี การใช้ประโยชน์ของนิวเคลียร์ทางสันติ สิ่งแวดล้อมและมลพิษ สารเคมีในอาหาร ยาในชีวิตประจำวัน
การใช้เคมีในอุตสาหกรรม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นาโนเทคโนโลยีและแนวโน้มการประยุกต์ใช้
Origins of the Earth and life; evolution of life; biology in everyday life; introduction to astronomy, meteorology, natural resource, nuclear energy for peace; the environment and pollutions; chemical substance in food; medication in every life;
use of chemicals in industry and their effects on the environment; nanotechnology and its trend and application.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47