เมนูหลัก

วท101วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
Science for Life
สังกัดวิทยาศาสตร์, ส่วนกลาง(คณะวิทย์)
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:GE
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-10:0080-201147C45035694W    
  ศุกร์08:00-10:0080-201147L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ภาคภูมิ
อาจารย์ศริญณา มาปลูก
นางสาวจิรัชยา สมบูรณ์ชัย
อาจารย์ ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร
อาจารย์ ดร.จุฑามาศ มณีวงศ์
อาจารย์ ดร.พิกุล ศรีดารัตน์
อาจารย์ ดร.พรพรรณ อุตมัง
อาจารย์ ดร.สุรีย์พร สราภิรมย์
อาจารย์ ดร.พัชรี กองภาค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลเทพ มีคำ
รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี คงดี อัลเดรด
อาจารย์ ดร.ภรต รัตนปิณฑะ
สอบกลางภาค: 18 ม.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-309
18 ม.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-308
18 ม.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-304
18 ม.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-301
18 ม.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-310
18 ม.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-303
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 15 มี.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  02 จันทร์13:00-15:0080-201147C45038268W    
  พฤหัสบดี13:00-15:0080-201147L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี คงดี อัลเดรด
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ภาคภูมิ
อาจารย์ ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร
อาจารย์ ดร.มยุรา ศรีกัลยานุกูล
อาจารย์ ดร.พิกุล ศรีดารัตน์
อาจารย์ ดร.ภรต รัตนปิณฑะ
อาจารย์ ดร.นฤมล เข็มกลัดเงิน
อาจารย์ ดร.สุรีย์พร สราภิรมย์
อาจารย์ ดร.พรพรรณ อุตมัง
อาจารย์ ดร.พัชรี กองภาค
นางสาวจิรัชยา สมบูรณ์ชัย
อาจารย์ศริญณา มาปลูก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลเทพ มีคำ
สอบกลางภาค: 18 ม.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-501
18 ม.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-404
18 ม.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-403
18 ม.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-401
18 ม.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-310
18 ม.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-402
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 15 มี.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  03 จันทร์10:00-12:00ศร201_1125C25081169W    
  พฤหัสบดี10:00-12:00ศร201_1125L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลเทพ มีคำ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล ธุระกิจเสรี
อาจารย์ ดร.พรพรรณ อุตมัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย ยาทองไชย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพเยาว์ คบพิมาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัสถ์ จันทร์มี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ลาน้ำเที่ยง
อาจารย์ ดร.ภรต รัตนปิณฑะ
อาจารย์ ดร.พิชามญชุ์ ลิ่มเจริญชาติ
นางสาวจิรัชยา สมบูรณ์ชัย
อาจารย์ ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อินธนู
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ภาคภูมิ
อาจารย์ ดร.พิกุล ศรีดารัตน์
สอบกลางภาค: 18 ม.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-410
18 ม.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-501
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 15 มี.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
Course Description
กำเนิดโลกและส่วนประกอบของโลก สิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ชีววิทยาในชีวิตประจำวัน ดาราศาสตร์ อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานนิวเคลียร์ รังสี การใช้ประโยชน์ของนิวเคลียร์ทางสันติ สิ่งแวดล้อมและมลพิษ สารเคมีในอาหาร ยาในชีวิตประจำวัน
การใช้เคมีในอุตสาหกรรม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นาโนเทคโนโลยีและแนวโน้มการประยุกต์ใช้
Origins of the Earth and life; evolution of life; biology in everyday life; introduction to astronomy, meteorology, natural resource, nuclear energy for peace; the environment and pollutions; chemical substance in food; medication in every life;
use of chemicals in industry and their effects on the environment; nanotechnology and its trend and application.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47