เมนูหลัก

กช321เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy and Sustainable Development
สังกัดวิทยาลัยบริหารศาสตร์, รัฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:GE
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-15:00สิงห์พลิน142C1201164W    
  พฤหัสบดี13:00-15:00สิงห์พลิน142C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ชัยวัชน์ หน่อรัตน์
สอบกลางภาค: 6 ส.ค. 2560 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 125 ห้อง ศร403
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.ชัยวัชน์ หน่อรัตน์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์นารีวรรณ กลิ่นรัตน์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัตน์ คำศรีจันทร์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2560 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 125 ห้อง ศร403
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.อัคราชัย เสมมณี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.รนกร สุภจินต์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Assistant Professor Dr.Jorge Fidel Barahona Caceres อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  02 อังคาร08:00-10:00สิงห์พลิน142C1201182W    
  ศุกร์08:00-10:00สิงห์พลิน142C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์กฤษตธี สุนันตา
สำรองให้:รัฐศาสตร์ ชั้นปี 1110-110-0
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2560 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 125 ห้อง ศร302
10 ต.ค. 2560 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 125 ห้อง ศร204
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาราณี ชุมทอง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์กฤษตธี สุนันตา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
รองศาสตราจารย์ธนรักษ์ เมฆขยาย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพรรดิ์ นิตยพงศ์ชัย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  03 จันทร์10:00-12:00สิงห์พลิน142C1201164W    
  พฤหัสบดี10:00-12:00สิงห์พลิน142C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ชัยวัชน์ หน่อรัตน์
สำรองให้:การบริหารท้องถิ่น ชั้นปี 1110-109-1
สอบกลางภาค: 6 ส.ค. 2560 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 147 ห้อง 80-301
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพิชญ์ ชินะข่าย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราภา ศุทรินทร์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.สุรีรัตน์ ถือแก้ว อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2560 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 147 ห้อง 80-301
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.ชัยวัชน์ หน่อรัตน์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ แก้วคำ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร โรจน์ทินกร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  04 อังคาร10:00-12:00สิงห์พลิน142C1201182W    
  ศุกร์10:00-12:00สิงห์พลิน142C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์กฤษตธี สุนันตา
สำรองให้:การประมง ชั้นปี 130-30-0
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2560 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 125 ห้อง ศร302
10 ต.ค. 2560 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 125 ห้อง ศร306
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์พีรดา ประจงการ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาราณี ชุมทอง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
รองศาสตราจารย์ธนรักษ์ เมฆขยาย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศร คันธรส อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  05 อังคาร15:00-17:00สิงห์พลิน142C1201200W    
  ศุกร์15:00-17:00สิงห์พลิน142C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ชัยวัชน์ หน่อรัตน์
สอบกลางภาค: 6 ส.ค. 2560 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 147 ห้อง 80-301
6 ส.ค. 2560 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 147 ห้อง 80-401
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพิชญ์ ชินะข่าย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์กฤษตธี สุนันตา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราภา ศุทรินทร์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
รองศาสตราจารย์มธุรส สว่างบำรุง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.สุรีรัตน์ ถือแก้ว อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2560 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 147 ห้อง 80-301
10 ต.ค. 2560 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 147 ห้อง 80-401
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.ชัยวัชน์ หน่อรัตน์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ศิริโสภา สันติทฤษฎีกร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ แก้วคำ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์กานต์ ทิพยาไกรศรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร โรจน์ทินกร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  06 พุธ08:00-10:00FT(ประมง) 1301106C1509060W    
  พฤหัสบดี08:00-10:00FT(ประมง) 1301106L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์กฤษตธี สุนันตา
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2560 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 142 ห้อง สิงห์พลิน
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา จิตตคุตตานนท์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.กิตยุตม์ กิตติธรสกุล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
หมายเหตุ: ประมง 2 ปี รหัส 59 และ 4 ปี รหัส 59
 แพร่
  01 จันทร์13:00-14:30N107:811811C22202W    
  พฤหัสบดี13:00-14:30N107:811811L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน:
สำรองให้:การจัดการชุมชน ชั้นปี 220-18-2
สอบกลางภาค: 4 ส.ค. 2560 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 801 ห้อง 103 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา มังกิตะ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 5 ต.ค. 2560 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 113 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  02 อังคาร16:00-18:00N106:811811C605010W    
  ศุกร์16:00-18:00FF ฟาร์มสาธิต806L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส
สำรองให้:ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ชั้นปี 3
เกษตรป่าไม้ ชั้นปี 2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปี 4
15-14-1
13-13-0
19-19-0
สอบกลางภาค: 4 ส.ค. 2560 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 801 ห้อง 303/2 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญจพร คำโย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.วันทนีย์ แพงศรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 5 ต.ค. 2560 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 302/2 : 801
5 ต.ค. 2560 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 104 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.ประกิตต์ โกะสูงเนิน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
นางสาวอังคณา ชมภูมิ่ง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  03 จันทร์16:00-18:00N102:811811C80755W    
  พฤหัสบดี16:00-18:00FF ฟาร์มสาธิต806L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส
สำรองให้:เกษตรป่าไม้ ชั้นปี 172-72-0
สอบกลางภาค: 4 ส.ค. 2560 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 801 ห้อง 104 : 801
4 ส.ค. 2560 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 801 ห้อง 303/2 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.อภิรดี เสียงสืบชาติ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญจพร คำโย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.วันทนีย์ แพงศรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 5 ต.ค. 2560 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 302/2 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.ประกิตต์ โกะสูงเนิน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
นางสาวอังคณา ชมภูมิ่ง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
 ชุมพร
  01 อังคาร10:00-12:00404716C553916W    
  พฤหัสบดี10:00-12:00404716L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ
สำรองให้:รัฐศาสตร์ ชั้นปี 155-39-16
สอบกลางภาค: 31 ก.ค. 2560 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 716 ห้อง 402
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ หัวหน้าห้อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาศ ณ ทองแก้ว กรรมการห้อง
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 716 ห้อง 402
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาศ ณ ทองแก้ว กรรมการกำกับห้องสอบ 1
อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย กรรมการกำกับห้องสอบ 2
  02 อังคาร10:00-12:00404716C603228W    
  ศุกร์10:00-12:00404716R      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ
สำรองให้:การจัดการ ชั้นปี 1
พัฒนาการท่องเที่ยว ชั้นปี 1
พัฒนาการท่องเที่ยว ปี 1 ขึ้นไป
60-10-50
60-16-44
60-6-54
สอบกลางภาค: 31 ก.ค. 2560 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 716 ห้อง 403
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ หัวหน้าห้อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์ กรรมการห้อง
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 716 ห้อง 403
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ กรรมการกำกับห้องสอบ 1
อาจารย์ ดร.ฐิติมา ศรีพร กรรมการกำกับห้องสอบ 2
  03 อังคาร10:00-12:00403716C56533W    
  ศุกร์10:00-12:00403716L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 1
การประมง ชั้นปี 1
การประมง ปี 1 ขึ้นไป
50-14-36
50-23-27
50-16-34
สอบกลางภาค: 31 ก.ค. 2560 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 716 ห้อง 301
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์ หัวหน้าห้อง
อาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม กรรมการห้อง
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 716 ห้อง 301
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์ กรรมการกำกับห้องสอบ 1
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อนิรุต หนูปลอด กรรมการกำกับห้องสอบ 2
Course Description
ความหมาย ความเป็นมา คุณลักษณะ เงื่อนไขและประเด็นสำคัญของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเน้นการศึกษากรณีตัวอย่างของไทย

Definition, background, conditions and major aspects of sufficiency economy concept; its relations to and impact on sustainable development, with an emphasis on Thailand.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47