เมนูหลัก

สศ241การผลิตสัตว์ปีก
Poultry Production
สังกัดสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี, สัตว์ปีก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:สศ440, สศ440, สศ451, สศ483
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ08:00-11:00AT 1203112C20119W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย
สอบกลางภาค: 3 ก.ย. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 112 ห้อง AT 1413
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์อุดมศักดิ์ ศิริทะ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 13 พ.ย. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 112 ห้อง AT 1413
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
หมายเหตุ: เฉพาะนักศึกษา รหัสก่อน61 ที่เคยติด F มาเท่านั้น
Course Description
ศึกษาถึงกำเนิดและวิวัฒนาการของสัตว์ปีก กายวิภาคและสรีรวิทยาพื้นฐานของสัตว์ปีก พันธุ์สัตว์ปีกชนิดต่างๆ และการผสมพันธุ์สัตว์ปีก อาหารและการให้อาหารสัตว์ปีก หลักพื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตสัตว์ปีกชนิดต่างๆ ที่สำคัญ ตลอดจนโรคสัตว์ปีกและการป้องกันหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47