เมนูหลัก

พท310กฎหมายและองค์กรสิ่งแวดล้อม
Environmental Law and Organization
สังกัดพัฒนาการท่องเที่ยว, พัฒนาการท่องเที่ยว
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์15:00-18:0080-201147C5004946W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  02 พุธ09:00-12:0080-201147C500313187W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  03 พฤหัสบดี17:00-20:0080-201147C50042575W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
ความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องอนุรักษ์ และจัดระเบียบ สิ่งแวดล้อม หลักพื้นฐานของกฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ และจัดระเบียบสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้แก่ ป่าไม้ และสัตว์ป่า ทรัพยากรทางทะเล น้ำ และการควบคุมมลพิษ อากาศ และการควบคุมมลพิษ เสียง
ที่ดิน และการใช้ที่ดิน และการวางผังเมือง ปัญหาและอุปสรรคในการใช้กฎหมายเพื่อการอนุรักษ์ และจัดระเบียบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมาตรการในการเรียกร้องค่าเสียหายจากคดี สภาวะแวดล้อมหรือการทำลายสิ่งแวดล้อม


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47