เมนูหลัก

จป415เครื่องมือประมงกับการจัดการประมงอย่างยั่งยืน
Fishing Gears for Sustainable Fishing Resources
สังกัดเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, การประมง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์13:00-16:00FT(ประมง) 1301106C1001000W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ นศ.ทุกสาขา
 ชุมพร
  01 อังคาร13:00-14:30306716C453312W    
  ศุกร์08:00-09:30305716C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ณัชพัฒน์ สุขใส
สำรองให้:การประมง ชั้นปี 2
การประมง ชั้นปี 4
45-15-30
45-18-27
สอบกลางภาค: 15 ม.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 716 ห้อง 404
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา สว่างอารมย์ กรรมการกำกับห้องสอบ 1
อาจารย์บุญยงค์ ทองมุสิก กรรมการกำกับห้องสอบ 2
สอบปลายภาค: 13 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 716 ห้อง 404
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา สว่างอารมย์ กรรมการกำกับห้องสอบ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชุมพล อังคณานนท์ กรรมการกำกับห้องสอบ 2
Course Description
ชนิดและวิธีทำการประมงของเครื่องมือที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน การทำประมงอย่างรับผิดชอบ การศึกษาประสิทธิภาพและขนาดของเครื่องมือที่เหมาะสมต่อการจับสัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ เพื่อการทำประมงอย่างยั่งยืน

Types of fishing gears and fishing methods which are currently applied, responsible fishing, suitable catch per unit effort of fishing gears for sustainable fisheries are discussed.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47