เมนูหลัก

พล312คุณภาพน้ำสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Water Quality for Aquaculture
สังกัดเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, การประมง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์10:00-12:00FT(ประมง) 1101106C54540W    
  จันทร์13:00-16:00ฟาร์มประมง106L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ สมพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ทองมี
ศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัย
นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ นศ.สาขาการประมง 4 ปี รหัส 60
  02 จันทร์10:00-12:00FT(ประมง) 1101106C51510W    
  อังคาร13:00-16:00ฟาร์มประมง106L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ สมพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ทองมี
ศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัย
นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ นศ.สาขาการประมง 4 ปี รหัส 60
Course Description
คุณภาพน้ำทางกายภาพ ชีวภาพ และเคมี ที่มีความสัมพันธ์ต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การปรับปรุงคุณภาพน้ำ เพื่อให้เหมาะสมสำหรับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำ

Water quality; physical, biological and chemical characteristics that related to aquaculture. Improvement of water quality for existence of all organisms in aquatic environment.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47