เมนูหลัก

พล322การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเบื้องต้น
Fundamentals of Ornamental Fish Culture
สังกัดเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, การประมง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์09:00-12:0080-301147C1201182W    
  พฤหัสบดี09:00-12:0080-301147C      
  จันทร์13:00-17:3080-301147L      
  พฤหัสบดี13:00-17:3080-301147L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล พรมยะ
อาจารย์ ดร.ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี วิระสิทธิ์
นายเทพพิทักษ์ บุญทา
อาจารย์กานต์ ทิพยาไกรศรี
นายประเสริฐ ประสงค์ผล
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รายวิชาเลือกเสรี
Course Description
ความสำคัญของการเลี้ยงปลาสวยงาม ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาสวยงาม การต่อตู้กระจก การเลี้ยงและการเพาะขยายพันธุ์ปลาสวยงาม การอนุบาลลูกปลาสวยงาม คุณภาพน้ำและระบบไหลเวียนของน้ำในการเลี้ยงปลาสวยงาม ความสำคัญของพรรณไม้น้ำ โรคที่มักจะเกิดขึ้นกับปลาสวยงาม
และวิธีการรักษา
The Important role of ornamental fish aquaculture and general of ornamental fish. Aquarium construction preparation and installation. Culture and larval rearing of ornamental fish. Water quality and recirculation system.
Important roles of aquatic plant and fish diseases which always infected and treated.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47