เมนูหลัก

รศ312การเมืองและการปกครองเปรียบเทียบ
Comparative Politics and Government
สังกัดวิทยาลัยบริหารศาสตร์, รัฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-17:00TBA(แพร่)TBAC220W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ธนวัฒน์ ปินตา
สำรองให้:รัฐศาสตร์ ชั้นปี 452-2-50
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
สังกัป นิยาม ความหมาย ทฤษฎี – แนวคิด และกระบวนการสำหรับวิเคราะห์ – เปรียบเทียบทางการเมืองการปกครอง การเปรียบเทียบปรัชญา ทฤษฎีและแนวคิดทางการเมืองการปกครอง การเปรียบเทียบรูปแบบ โครงสร้างและหน้าที่ทางการเมืองการปกครอง
ของสถาบันทางการเมือง กระบวนการทางการเมืองและพฤติกรรมทางการเมือง
Concepts, definitions, significances, theories – approaches, process for analysis and comparing the politics; the comparison of political philosophies, theories and approaches; the comparison of political forms, structure and
function relevant to political institution, process and behavior.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47