เมนูหลัก

ศท013สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
Health for Life
สังกัดศิลปศาสตร์, การพัฒนาสุขภาพชุมชน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาเทียบเท่า:10700202, ศท013
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร15:00-17:0080-505147C60600W    
  ศุกร์15:00-17:00ศกฬ โซน B110L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 31 ต.ค. 2562 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2507/1
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาภรณ์ ชนะถาวร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.ภคมน ปินตานา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  02 อังคาร10:00-12:0080-404147C60591W    
  ศุกร์10:00-12:00ศกฬ โซน B110L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.เมธี วงศ์วีระพันธุ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 31 ต.ค. 2562 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2507/2
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัตน์ คำศรีจันทร์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  03 จันทร์15:00-17:0080-304147C60582W    
  พฤหัสบดี15:00-17:00ศกฬ เรียน2110L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ปิยะพันธุ์ นันตา
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 31 ต.ค. 2562 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 107 ห้อง BA 305
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.ปิยะพันธุ์ นันตา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ชุดาภัค ชัยชมพู อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  04 อังคาร13:00-15:0080-408147C60600W    
  ศุกร์13:00-15:00ศกฬ โซน B110L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 31 ต.ค. 2562 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 110 ห้อง ศกฬรับรอง2
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.อุดมลักขณ์ ธรรมปัญญา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
นายWilliam John Mckenzie อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  05 อังคาร13:00-15:0080-404147C60519W    
  ศุกร์13:00-15:00ศกฬ โซน B110L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.เมธี วงศ์วีระพันธุ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 31 ต.ค. 2562 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-503
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร สาสุจิตต์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.วาริน สุทนต์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  06 อังคาร13:00-15:00ศกฬ โซน B110C605010W    
  ศุกร์13:00-15:0080-410147L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 31 ต.ค. 2562 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 110 ห้อง ศกฬ เรียน2
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ธีรภัทร จิโน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  07 50050W   CLOSED 
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  08 อังคาร13:00-15:00ศกฬ โซน B110C60537W    
  ศุกร์13:00-15:0080-404147L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ไตรแสง
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 31 ต.ค. 2562 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-303
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ไตรแสง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิไล จุลพันธ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  09 จันทร์15:00-17:00ศกฬ โซน B110C60573W    
  พฤหัสบดี15:00-17:0080-404147L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิติพงษ์ ขัติยะ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 31 ต.ค. 2562 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-304
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรศักดิ์ โพธิอุโมงค์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.อุดมวิทย์ นักดนตรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  10 อังคาร15:00-17:00ศกฬ โซน B110C60600W    
  ศุกร์15:00-17:0080-505147L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิติพงษ์ ขัติยะ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 31 ต.ค. 2562 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 1108
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิติพงษ์ ขัติยะ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.พชรพร ตาดี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  11 60060W   CLOSED 
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  12 อังคาร13:00-15:00ศกฬ โซน B110C60528W    
  ศุกร์13:00-15:0080-304147L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิติพงษ์ ขัติยะ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 31 ต.ค. 2562 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 107 ห้อง BA 301
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oอาจารย์ ดร.ณัฐต์ณิชา สุขเกษม อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ ดร.ทิพปภา พิสิษฐ์กุล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  13 อังคาร08:00-10:00สังคม 609102L61610W    
  ศุกร์08:00-10:00ศกฬ โซน B110L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.เมธี วงศ์วีระพันธุ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 31 ต.ค. 2562 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2105
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oอาจารย์ ดร.เมธี วงศ์วีระพันธุ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ ดร.พิชามญชุ์ ลิ่มเจริญชาติ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  14 จันทร์13:00-15:0080-503147C60573W    
  พฤหัสบดี13:00-15:00ศกฬ โซน B110L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 31 ต.ค. 2562 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 107 ห้อง BA 501
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oศาสตราจารย์ ดร.นัฐพร ไชยญาติ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ ดร.พยุงศักดิ์ เกษมสำราญ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  15 จันทร์13:00-15:00สังคม 610102C60600W    
  พฤหัสบดี13:00-15:0080-503147L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ สีดาเพ็ง
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 31 ต.ค. 2562 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร204
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ สีดาเพ็ง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ปาริฉัตร พิมล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  16 จันทร์13:00-15:0080-304147C60582W    
  พฤหัสบดี13:00-15:00ศกฬ เรียน2110L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ปิยะพันธุ์ นันตา
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 31 ต.ค. 2562 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-403
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เสถียรพีระกุล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oรองศาสตราจารย์ ดร.เกศสุดา สิทธิสันติกุล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  17 จันทร์15:00-17:00ศกฬ โซน B110C60546W    
  พฤหัสบดี15:00-17:00ศกฬรับรอง2110L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 31 ต.ค. 2562 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 107 ห้อง BA 503
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ธนิยาภรณ์ ศรีหาตา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  18 อังคาร13:00-15:0080-304147C604515W    
  ศุกร์13:00-15:00ศกฬ เรียน2110L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ปิยะพันธุ์ นันตา
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 31 ต.ค. 2562 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-410
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรญชนก เพชรานนท์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ ดร.นฤมล เข็มกลัดเงิน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  19 อังคาร15:00-17:0080-404147C604911W    
  ศุกร์15:00-17:00ศกฬ โซน B110L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.เมธี วงศ์วีระพันธุ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 31 ต.ค. 2562 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 140 ห้อง EC402
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย มณีชูเกตุ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงหทัย ลือดัง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  20 อังคาร15:00-17:00ศกฬ โซน B110C60591W    
  ศุกร์15:00-17:0080-304147L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ไตรแสง
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 31 ต.ค. 2562 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร304
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oรองศาสตราจารย์ ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ ดร.กัญชลิกา คงย่อง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Oอาจารย์ ดร.เชิดชัย มีเอียด อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  21 จันทร์15:00-17:00สังคม 610102C60564W    
  พฤหัสบดี15:00-17:0080-304147L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ สีดาเพ็ง
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 31 ต.ค. 2562 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร304
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oรองศาสตราจารย์ ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ ดร.กัญชลิกา คงย่อง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Oอาจารย์ ดร.เชิดชัย มีเอียด อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  22 50050W   CLOSED 
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  23 จันทร์15:00-17:0080-403147C60600W    
  พฤหัสบดี15:00-17:00ศกฬ โซน B110L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 31 ต.ค. 2562 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร306
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oอาจารย์ ดร.กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์จิราภรณ์ ศรีนาค อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  24 จันทร์15:00-17:00ศกฬรับรอง2110C60600W    
  พฤหัสบดี15:00-17:00ศกฬ โซน B110L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ไตรแสง
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 31 ต.ค. 2562 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร401
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oอาจารย์ ดร.มนสิชา อินทจักร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ ดร.เนตราพร ด้วงสง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  25 อังคาร15:00-17:00ศร303125C60600W    
  ศุกร์15:00-17:00ศกฬ เรียน2110L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ปิยะพันธุ์ นันตา
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 31 ต.ค. 2562 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร403
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี สิงหะวาระ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ดริญญา มูลชัย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Oอาจารย์อรรถวิท ชังคมานนท์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  26 อังคาร15:00-17:00ศกฬ โซน B110L605010W    
  ศุกร์15:00-17:00ศร303125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 31 ต.ค. 2562 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร403
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี สิงหะวาระ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ดริญญา มูลชัย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Oอาจารย์อรรถวิท ชังคมานนท์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
 แพร่
  01 พฤหัสบดี15:00-17:00N106:811811C20164W    
  ศุกร์15:00-17:00สนามกีฬาสนามกีฬาL      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู รีรมย์
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 1
การตลาด ชั้นปี 1
10-9-1
10-7-3
สอบกลางภาค: 29 ส.ค. 2562 เวลา 16:00 - 19:00 อาคาร 801 ห้อง 107 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.เอกอาทิตย์ ฤทธิเดชยิ่ง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 30 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 107 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาพร อายุมั่น อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
หมายเหตุ: ผพ+กต
  02 พฤหัสบดี08:00-10:00113 : 801801C301317W    
  ศุกร์08:00-10:00สนามกีฬาสนามกีฬาC      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู รีรมย์
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ชั้นปี 115-13-2
สอบกลางภาค: 29 ส.ค. 2562 เวลา 16:00 - 19:00 อาคาร 801 ห้อง 107 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.เอกอาทิตย์ ฤทธิเดชยิ่ง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 30 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 107 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาพร อายุมั่น อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
หมายเหตุ: ผส
  03 จันทร์08:00-10:00113 : 801801C45369W    
  พฤหัสบดี08:00-10:00สนามกีฬาสนามกีฬาL      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วณิชชานนท์
สำรองให้:เกษตรป่าไม้ ชั้นปี 1
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ ชั้นปี 1
35-33-2
5-3-2
สอบกลางภาค: 29 ส.ค. 2562 เวลา 16:00 - 19:00 อาคาร 801 ห้อง 103 : 801
29 ส.ค. 2562 เวลา 16:00 - 19:00 อาคาร 801 ห้อง 106 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.สิทธิเดศ ศรีน้อย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาพร อายุมั่น อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 30 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 106 : 801
30 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 103 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.ประกิตต์ โกะสูงเนิน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
หมายเหตุ: กป+อป
  04 จันทร์10:00-12:00113 : 801801C45423W    
  พฤหัสบดี10:00-12:00สนามกีฬาสนามกีฬาL      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วณิชชานนท์
สำรองให้:เกษตรป่าไม้ ชั้นปี 140-37-3
สอบกลางภาค: 29 ส.ค. 2562 เวลา 16:00 - 19:00 อาคาร 801 ห้อง 106 : 801
29 ส.ค. 2562 เวลา 16:00 - 19:00 อาคาร 801 ห้อง 104 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาพร อายุมั่น อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วณิชชานนท์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 30 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 106 : 801
30 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 105 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.เอกอาทิตย์ ฤทธิเดชยิ่ง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
หมายเหตุ: กป
  05 อังคาร13:00-15:00N101:811811C30291W    
  ศุกร์13:00-15:00สนามกีฬาสนามกีฬาC      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วณิชชานนท์
สำรองให้:เทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปี 215-15-0
สอบกลางภาค: 29 ส.ค. 2562 เวลา 16:00 - 19:00 อาคาร 801 ห้อง 105 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ดวงพร เพิ่มสุวรรณ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 30 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 102 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วณิชชานนท์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
หมายเหตุ: ทน
Course Description
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ การบริหารจัดการสุขภาพ และการสร้างเสริมสุขภาพ โดยคำนึงถึงหลักการทางพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และการสาธารณสุขเป็นสำคัญ ทั้งนี้เน้นถึงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โภชนาการกับสุขภาพ
การป้องกันควบคุมและการจัดการความเครียด การทดสอบและประเมินความสมบูรณ์ของร่างกาย การปฐมพยาบาล และการป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา สิ่งเสพติดให้โทษ เพศศึกษา อุบัติเหตุการจราจร โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ
Concepts in health, health management, health promotion with an emphasis on principles of physical education, health education, recreation, sports science, and public health; exercise for health; nutrition and health; stress prevention and eradication;
physical fitness test and assessment; first aid; prevention of exercise and sports injury, drug abuse, accident, and major transmitted and non-transmitted diseases; providing sex-education.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47